Handledarrollen

Som heltidsdoktorand vid Högskolan i Borås har man rätt till kontinuerlig och behovsanpassad handledning under minst 100 timmar per år under motsvarande 4 års heltidsstudier, alternativt 80 timmar fördelat över 5 år för doktorander med en institutionstjänstgöringsgrad på 20 procent. En deltidsdoktorand har rätt till handledning i motsvarande omfattning under längst 8 år. Handledningstiden ska fördelas mellan huvud- och biträdande handledare.

Handledarnas huvudsakliga uppgift är att stödja doktoranden att utvecklas till en självständig forskare med ett vetenskapligt förhållningssätt. Handledarna planerar forskarutbildningen tillsammans med doktoranden. Planeringen ska dokumenteras i den individuella studieplanen (ISP) som ska uppdateras minst en gång per år. Handledarna har tillsammans med doktoranden även ansvaret att regelbundet diskutera och följa upp utvecklingen av doktorandens forskarutbildning och anpassa planeringen därefter.

I handledningstiden inkluderas den tid som handledare och doktorand arbetar med doktorandens utbildning, såsom forskningsprojektet, kurser och utvecklingssamtal, upprättande och uppföljning av individuell studieplan, textgranskning, planering av seminarier och disputation och introduktion av doktoranden i nationella och internationella nätverk. Handledare och doktorand ska även gemensamt

Handledarna utses i normalfallet i samband med antagningen. Som krav för att inneha huvudhandledarskap ska man minst vara docentmeriterad samt ha genomgått en handledarutbildning. Behörig som biträdande handledare är den som har en doktorsexamen.