Förslag och beslut

Utbildningsutskott

Forskning- och utbildningsnämnden har vid Högskolan i Borås inrättat utbildningsutskott och har till dessa delegerat rätten att fatta beslut avseende utbildningsplaner samt beslut om kursplaner.

Utskottets beslut ska grundas på, och fattas utifrån beredning och underlag som med stor tydlighet belyser vad som ska beslutas. Utbildningsplaner för nya utbildningar fattas av Forsknings- och utbildningsnämnden. Vissa större förändringar i redan inrättande utbildningar kan efter att de har behandlats i utskott behöva fastställas i nämnd. För vägledning och definitioner, se handläggningsordning för revidering av utbildningsplan, dnr 482-21).

Utskottet beslutar om klassificering av kurser. Utskottet fastställer kursplaner och kurslitteratur på grund- och avancerad nivå.

Utskottet utser examinatorer till kurser. Utskottet beslutar även om byte av examinator, vilket kan beslutas efter begäran av student.

Vid beslut gällande kurs- och utbildningsplaner ska en målmatris finnas tillgänglig, detta för att säkerställa att måluppfyllelse har beaktats.

Förslag till kurs- och utbildningsplaner

Förslag till mindre revideringar av utbildningsplaner samt förslag till nya eller förändrade kursplaner ska följa de av rektor fastställda grundprinciperna för beredning.

Notera att akademierna har, efter att beslut fattats, omsatt dessa principer i beredningsrutiner på varje akademi.

Med beredning menas förankringsarbete med berörda lärare, chefer och övrig personal, samt framtagande av beslutsunderlag. Besluten ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan utskotten, kärnverksamheten och verksamhetsstödet.