Planering av utbildning

Utbildningsplaneringen är en viktig del av högskolans interna arbete med att skapa goda förutsättningar för en utbildning av hög kvalitet. De administrativa processerna och dess aktiviteter och rutiner syftar till att bidra till hög effektivitet, god framförhållning och rättssäkerhet i högskolans utbildningsverksamhet. För att understödja alla inblandade medarbetare i planeringsprocessen finns det vid högskolan ett utvecklat och till stora delar integrerat systemstöd. 

Aktiviteter

Högskolans akademier arbetar under våren och sommaren fram ett förslag till utbildningsutbud. Detta utbud kan vara samma som föregående läsår eller så föreslås förändringar i utbudet. Vad gäller nya utbildningar har högskolan en fastställd ordning för när, hur och med vilka kvalitetskrav en utbildning kan inrättas och erbjudas. I oktober månad fastställer rektor vilket utbud som ska gälla för nästkommande hösttermin.

Högskolan fattar emellanåt beslut om att ställa in en utbildning. Detta görs i normalfallet innan dess att utbildningen blir sökbar för den presumtive studenten. Det finns dock tillfällen då högskolan väljer att ställa in utbildningen efter att studenten har sökt. Notera dock att detta alltid sker innan studenten har blivit antagen till utbildningen.

Information om att högskolan erbjuder en utbildning behöver publiceras på den nationella webplattform (antagning.se/adminssions.se) som hanterar alla sökanden, samt på högskolans egen webbplats. För att detta ska vara möjligt behöver information kring utbildningen, vilken behörighet som krävs för att bli antagen samt hur urvalet av de sökande går till vara klart.

Inför en hösttermin eller vårtermin ska all information finnas tillgänglig för den sökande senast den dag möjligheten för ansökan öppnar.

Presumtiva studenter erbjuds möjlighet att ta del av de kurs- och programrapporter som kurser och utbildningar tidigare har genererat. Högskolans lokala utvärderingar kring utbildningarnas kvalitet samt utvärderingar genomförda av universitetskanslersämbetet finns tillgängliga för den som är intresserad. Rapporter finns publicerade på högskolans webbplats - Kurs- och programtorget, samt på ukä.se.

Högskolans utbildningsplanering omfattar både utbildningsprogram och kurser. Aktiviteter och rutiner kopplade till dessa involverar personal från både den undervisande personalen och den administrativa delen av verksamheten, exempelvis studierektorer och administratörer. De administrativa stödsystemen spelar här en viktig roll för planeringsprocesserna.

Planeringsprocessens stödsystem är:

  • Utbildningsplaneringsverktyget KursInfo,
  • Schema- och lokalbokningssystemet KronoX
  • Lärandeplattformen Canvas
  • Antagningssystemet NyA
  • Studiedokumentationssystemet Ladok

Flertalet av dessa system är sammankopplade och information kan i olika lång utsträckning skickas och tas emot i relation till respektive systems uppgift och funktion.