Klassificering av kurser - Begrepp och definitioner

  • Indelningsgrund för beräkning av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer i utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
  • Huvudsakligt område för utbildningen i anslutning till examen på grundnivå och avancerad nivå.
  • UKÄ och SCB har fastställt för statistiska ändamål en gruppering och kodsättning av ämnen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Utbildningsområde

All utbildning är organiserad i kurser, som klassificeras tillhörande ett eller flera utbildningsområden. Det åligger högskolan att  själv besluta hur kurser ska klassificeras.

Det finns principer att utgå ifrån i form av vad som beslutades i propositionen ”Högre utbildning för ökad kompetens” (prop. 1993/93:169) där det stipuleras att kurser ska klassificeras utifrån ämnesinnehåll. Det är också markerat från lagstiftaren att klassificering inte ska utgå utifrån andra faktorer såsom resursåtgång eller undervisningsmetod eller om en kurs ingår i ett utbildningsprogram som i övrigt har annan klassning.

Alla kurser ska utifrån ämnesinnehåll klassificeras i ett utbildningsområde. I regleringsbrevet framgår det inom vilka utbildningsområden respektive lärosäte får bedriva utbildning.

Huvudområde

Samtliga generella examina ska ha en viss inriktning som varje högskola själv bestämmer. Detta innefattar en successiv, poängangiven, fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet). I en kursplan kan det anges till vilket huvudområde kursens ämnesinnehåll knyts. En kurs kan tillhöra flera huvudområden.

Huvudområden är till skillnad från ämnesgrupp ingen obligatorisk uppgift när en kurs ska klassificeras. Högskolan i Borås väljer dock att klassificera alla kurser inom ett, utifrån ämnesinnehållet, relevant huvudområde. Skälet till detta är att, utifrån en students mobilitetsperspektiv, tydliggöra ämnesinnehållets klassificering för andra lärosäten. Detta även om kursen inte ingår i den successiva fördjupningen för en examen vid Högskolan i Borås utan utgör ett stödämne till dessa.

Successiv fördjupning

Finn den successiva fördjupningen (progressionssteget) genom att för varje kurs diskutera:

- vilka kurser, inom samma huvudområde, är förkunskapskrav till denna kurs samt,

- vilka andra kurser, som är klassificerade att tillhöra andra huvudområden, är förkunskapskrav till denna kurs?

Svaret på dessa två frågor ger tillsammans progressionssteget/den successiva fördjupningen. Ett exempel på detta är en uppsatskurs inom huvudområdet vilken, utöver kunskaper i ämne/huvudområde, behöver kunskaper erhållna genom en metodkurs klassificerad att tillhöra ett annat huvudområde. Summan av högskolepoäng av alla kurser som är förkunskapskrav avgör progressionssteget.

Ämnesgrupp

Samtliga huvudområden relateras till en ämnesgrupp. I en kursplan ska det anges till vilken ämnesgrupp kursen bedöms tillhöra. Kursens ämnesgruppstillhörighet avgörs, liksom huvudområde, av kursens innehåll, men används endast för statistiska ändamål. Alla kurser ska tillhöra en ämnesgrupp. Vilken ämnesgrupp kursen ska tillhöra beslutas i samband med kursens inrättande.