Programutvärderingens ingående delar: Berördas omdömen, Kvantitativa data, Kursrapporter, Mötesanteckningar från programråd och Tidigare programrapporter

Löpande programutvärderingar

Fokus för högskolans programutvärderingar är huruvida genomförandet av utbildningsprogrammet har gett studenterna möjlighet till att ta ansvar för sitt eget lärande.

Med programutvärdering avses en analys utifrån fem huvudsakliga aspekter:

  • Studenternas möjligheter till ansvar och delaktighet
  • Sambanden mellan programmets kurser samt mellan examensmål, lärandemål undervisningsformer och examinationer
  • Forskningsanknytning i programmet
  • Programmets resurser och hur dessa har använts
  • Programmets användbarhet och förberedelse för ett föränderligt arbetsliv

En programutvärdering ska baseras på en mängd olika underlag som sammantaget ska möjliggöra för en samlad analys av kursens utvecklingsbehov. Vilka underlag som ska beaktas framgår av högskolans riktlinjer och rutiner.

En sammanfattande programrapport ska återföras till berörda parter och göras tillgänglig på högskolans webbplats. Tidigare programrapporter nås via nedanstående länk:

Programrapporter vid Högskolan i Borås

Riktlinjer för löpande utvärderingar av program, 589-17 (pdf)