Bibliotekshögskolans historia

Vår historia

1972: Bibliotekshögskolan skapas som Sveriges enda institution för bibliotekarieutbildning. Dessförinnan hade utbildningen sedan 1920-talet skett vid olika kurser och kortare program, till exempel i Skolöverstyrelsens regi i Solna. 

1977: Högskolan i Borås etableras och inkluderar Bibliotekshögskolan med närmare hälften av högskolans 1155 utbildningsplatser. 

1991: Den första professuren i biblioteks- och informationsvetenskap inrättas. Eftersom examensrättigheter på forskarnivå då saknades vid Högskolan i Borås knyts professuren till Göteborgs universitet – det närmast belägna universitetet.

1992: Första kursen i forskarutbildningen startar vid Bibliotekshögskolan.

1993: Högskolereformen välte allt över ända. Drygt 300 akademiska yrkesexamina slopades tillsammans med linjesystemet. Istället inrättades ämnesutbildningar och ett traditionellt akademiska system med examina på kandidat-, magister- och doktorsnivå. Vår bibliotekarieexamen ersattes med magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap.

1993: De första doktoranderna antas. 

1993: Den första disputationen äger rum. Det är Birger Hjørland som disputerar, efter att ha antagits som doktorand med ett i princip redan färdigt avhandlingsmanus.

1997: Bibliotekshögskolan får en stor donation från Sveriges Allmänna biblioteksförening och kan därmed finansiera flera doktorandtjänster.

1998: Louise Limberg disputerar, som den första doktoranden som har genomfört hela sin forskarutbildning vid Bibliotekshögskolan.

1998: Högskolan i Borås får inrätta egna professurer och rekryterar fyra professorer i biblioteks- och informationsvetenskap år 2000. 

2008: Webbredaktörsprogrammet startade som tvåårigt program som ledde fram till en högskoleexamen. 

2010: Det blir möjligt för högskolor att få examensrättigheter på forskarnivå, och Högskolan i Borås får omgående sådana rättigheter i flera ämnen, varav biblioteks- och informationsvetenskap är ett.

2011: Den första doktoranden att disputera vid Högskolan i Borås var Bibliotekshögskolans Mikael Gunnarsson.

2013: Webbredaktörsprogrammet övergår till ett treårigt kandidatprogram som inledningsvis gavs både på campus och distans. Sedan några år tillbaka enbart som distans. 

2022: Bibliotekshögskolans Catarina Eriksson blir högskolans 100:e doktorand att disputera med avhandlingen Barnbiblioteket tar form: En idéanalytisk studie av perioden 1945–2018.