Karen Nowé Hedvall

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4483

E-post: karen.nowe_hedvall@hb.se

Rumsnummer: C428

Signatur: NOW

Jag har arbetat som lärare och forskare vid Högskolan i Borås sedan 2001. 2007 disputerade jag inom inriktningen Information management, som studerar hur information används och organiseras inom organisationer och hur organisationer kan ta vara på den kunskap de behöver för att nå sina mål. Mina forskningsintressen är fortfarande inom detta område samt det näraliggande Knowledge management, där jag är intresserad av hur människor skapar kunskap tillsammans, lär sig av varandra eller delar kunskap med varandra som påverkar en verksamhets utveckling. Dessutom är jag intresserad av organisationsfrågor och ledarskapsforskning, särskilt forskning om utveckling, utvärdering och strategisk planering med anknytning till bibliotek och andra informationsintensiva verksamheter. Jag utgår från ett sociokulturellt eller sociohistoriskt vetenskapligt perspektiv på dessa frågor som till exempel aktivitetsteori. 

Mellan 2015 och 2017 deltog jag i ett tvärvetenskapligt samarbete vid högskolan i Borås som hade som uppgift att utvärdera Västra Götalands politiska organisation. Här fokuserade jag på frågor om hur politiker upplever organisationen, hur de skolas in i sitt uppdrag och får kunskap om beslutsärenden, samt hur medborgare upplever möjligheten att kommunicera med regionpolitiker. Från 2015 och framåt har jag tillsammans med forskarkollegor från Bibliotekshögskolan studerat folkbibliotekens och de regionala biblioteksverksamheternas utveckling i regionala och nationella satsningar. Vi har följt utvecklingen i samarbetet Götabiblioteken (2015-2018), folkbibliotekens förhållningssätt och arbete med att stödja medborgares digitala kompetenser i samband med den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus (2018-2021) och utvärderat folkbibliotekens lokala utvecklingsarbete i samband med satsningen Stärkta bibliotek (2019-2020).

Jag föredrar att arbeta nära samman både med andra forskare och med de personer som ingår i de aktiviteter som jag studerar. Oftast arbetar jag därför med forskning som möjliggör ett aktivt samarbete, som följeforskning eller aktionsforskning. 

Uppdrag

Tf. proprefekt vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Tensions and Contradictions in Information Management: An Activity-theoretical Approach to Information Activities in a Swedish Youth/Peace Organisation

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper