Våra uppdragsutbildningar

Områden som vi kan erbjuda fortbildning och kompetensutveckling inom är t.ex:

 • Medie- och informationskunnighet 
 • Skolbiblioteksverksamhet
 • Barnbiblioteksverksamhet
 • Dewey decimalklassifikationssystem
 • Digital bildbehandling
 • Informationssökning
 • Webbutveckling, webbdesign och publicering
 • Projektledning/Leda och utveckla biblioteks- och informationsverksamhet
 • Omvärldsanalys
 • Bibliometri
 • Läsning- och litteraturförmedling
 • Läsmiljöer
 • Läslyftet

Kontakt

Vill du veta mer om uppdragsutbildning, till exempel tid, plats och kostnad, skicka e-post till kontaktpersonen för uppdragsutbildning vid Bibliotekshögskolan: Emma Berge Kleber


Medie- och informationskunnighet
Arbetar du med skolbibliotek eller pedagogik inom skolan? För dig och dina medarbetare erbjuder vi kurser i Medie- och informationskunnighet. Inom området har vi kompetens från både institutionen för pedagogik och Bibliotekshögskolan men vi samarbetar även med andra aktörer inom området som exempelvis Nordicom, Statens medieråd och Filmpedagogerna. Vi skräddarsyr kurser där vi blandar praktik och teori kring nya medieformer,informationskompetens, lässtrategier m.m.

Bibliometri
Bibliometriska metoder har alltmer blivit ett verktyg för enskilda forskare och lärosäten samt deras forskningsbibliotek. Exempelvis genom att få stöd vid valet av tidskrift för publicering av ett manuskript inom ett ämne eller att ta reda på vilka tidskrifter/forskare som är mest produktiva inom ett visst ämne. Bibliometriska metoder används också som ett medel för forskningspolitiska ambitioner att skapa medelsfördelningsmekanismer som främjar starka forskningsmiljöer. Våra kurser vänder sig till så väl forskningsadministratörer som forskningsbibliotekarier. 

Skolbibliotek, informationssökning och källkritik
Skolbibliotek, informationssökning och lärande har länge varit en viktig del av Bibilotekshögskolans utbildning och forskning. Vi vänder oss till skolbibliotekarier och lärare på grundskolan och gymnasiet. I kurserna som vi skräddarsyr tillsammans med uppdragsgivare behandlar vi exempelvis skolbibliotekets roll utifrån given lagstiftning men också för informationssökning, undersökande arbetssätt, källkritik, lärande och kvalitet i elevarbeten. 

Dewey klassifikationssystem, DDK
Funderar du och dina medarbetare på att övergå till DDK? Eller har ni gått över och behöver mer kunskap? Bibliotekshögskolan har stark kompetens att ge både introduktion samt fördjupad kunskap till systemet. Vi har erfarenhet från att utbilda både enskilda bibliotek, regioner och företag inom området.

Omvärldsanalys / omvärldsbevakning
Omvärldsanalys är en sammanfattande benämning på aktiviteter som en organisation, en myndighet eller ett företag ägnar sig åt för att bättre förstå sin omvärld och hur denna förändras. Omvärldsanalysen kan antingen fokusera på nuläget eller ligga till grund för mer långsiktiga bedömningar av framtida utveckling (strategisk omvärldsanalys.)
Syftet med omvärldsanalysen är vanligen att den insamlade informationen skall ligga till grund för planering och beslut, samt att göra hela organisationen mer medveten om vad som händer i omvärlden. På Bibliotekshögskolan har vi stor erfarenhet av att bevaka svensk, men även internationell kultur- och biblioteksverksamhet utifrån aktuella idéer om verksamhetsutveckling. Ska du bygga ett nytt bibliotek eller förändra din verksamhet? Kontakta oss, så skräddarsyr vi en kurs i nära samarbete med dig som uppdragsgivare.