Danka Miscevic

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4802

E-post: danka.miscevic@hb.se

Rumsnummer: D655

Signatur: DNMI

Jag är lektor i sociologi. Det som engagerar mig är de utmaningar som präglar ett föränderligt och flexibelt arbetsliv med särskilt fokus på social hållbarhet i arbetslivet.

Jag arbetar vid Högskolan i Borås sedan 2017. Innan dess arbetade jag vid Göteborgs universitet och skrev min doktorsavhandling på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap om frilansande skådespelares villkor på arbetsmarknaden. I avhandlingsstudien problematiseras skilda uttryck för prekaritet samt de förhållanden som omgärdar ett yrke där höga krav och förväntningar ställs på dess utövare. De frilansande skådespelarnas erfarenheter förstås även utifrån ett genusperspektiv.

Mina forskningsintressen berör frågor om arbetsliv och arbetsvillkor, tidsbegränsade anställningar, ledning, styrning och organisering, feministisk teori, yrkesidentitet och arbetsmiljö.

Jag undervisar i huvudsak inom OPUS programmet (Organisations- och personalutvecklare i samhället) och Administratörprogrammet. Jag handleder och examinerar även examensarbeten på grund- och avancerad nivå. 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Miscevic, D. (2014). Bortom scenen- en sociologisk studie av frilansande skådespelares villkor. Göteborgs Universitet.