Ingrid Gustafsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4834

E-post: ingrid.gustafsson@hb.se

Rumsnummer: E719

Signatur: INGU

Ingrid är filosofie doktor och har arbetat som universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot anestesisjukvård sedan 2021 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Hon är specialistsjuksköterska inom akutvård med inriktning mot anestesisjukvård med tidigare arbetslivserfarenhet inom BB, medicin och kirurgi, akutmottagning, ambulans- och anestesisjukvård.

Hennes forskning bedrivs inom området Människan i vården och vårdvetenskap, i forskargruppen Vårdande i högteknologiska miljöer. Ingrid disputerade 2021 på Linnéuniversitetet med avhandlingen Värmebevarande insatser utifrån patientens och operationsteamets perspektiv, vilket är hennes främsta forskningsområde. Värmebevarande insatser innebär de hjälpmedel som kan ges till patienten för att förhindra värmeförlust, patientens upplevelse av temperaturkomfort/diskomfort, patientens kroppstemperatur och temperaturmätning i samband med hens operation. Hon bedriver även forskning inom pedagogik och närstående perspektivet.

Ingrid är samordnare för det nybildade nätverket Perioperativa hypotermigruppen (PHG) med en vision om att förmedla kunskap, erfarenhetsutbyte, uppdatera riktlinjer och vara ett vetenskapligt stöd vid förbättringsarbeten eller studier. Nätverket kommer även att skapa en plattform som ett stöd för kommunikation, information och kunskapsspridning mellan alla professioner inom operationsteamet.

Hon är även medlem i Nordic College of Caring Science (NCCS) och Australian College of periOpeRative Nurses (ACORN) samt ingår i den operativa gruppen för Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA).

Ingrid är bihandledare till Emma Westin på Linnéuniversitetet. Hennes doktorandprojekt handlar om feber hos små barn – föräldrars och vårdpersonals erfarenheter av rådgivning.

Doktorandprojekt: Feber hos små barn – föräldrars och vårdpersonals erfarenheter av rådgivning

Uppdrag

1. Programansvarig för anestesisjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Borås
2. Rådsmedlem i Riksföreningen för anestesi och intensivvårds (RfAnIva) utbildningsråd
3. Samordnare för Nätverket för anestesilärare

I media

Så kan patienter hålla värmen under operation, Vårdfokus 2022-01-19

Publikationer

Bratt, AS, Carlsson, V, Meakin, E, Gustafsson, I.L, Relatives’ lived experiences of losing a loved one to COVID-19: an interpretative phenomenological analysis

Gustafsson, I. et al. (2023) ‘Nurse anesthetists’ perceptions of heat conservation measures in connection with surgery – a phenomenographic study’, BMC Nursing. Springer Nature, 22(1). doi: 10.1186/s12912-023-01508-1

Avhandlingstitel

Värmebevarande insatser utifrån patientens och operationsteamets perspektiv