Anna Hellén

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4372

E-post: anna.hellen@hb.se

Rumsnummer: B522

Signatur: LLE

Jag är universitetslektor i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning. Mina forskningsområden rör främst amerikansk litteratur, mer specifikt aspekter som rör olika former av rumslighet, inklusive frågor om territorialitet och gränsöverskridande. Min avhandling How to Construct a Temple. Melville and the Architecture of Romanticism (2009) behandlade Herman Melvilles författarskap i relation till romantisk spatialitet. En central tanke i studien är att Melvilles skildringar av arkitektur kan ses som uttryck för kulturell självdefinition, d.v.s. de synliggör Melvilles i många avseenden komplexa relation till romantiska föreställningar om konstens och litteraturens funktion och plats i samhället. Även min senaste bok behandlar litterär spatialitet, men medan tyngdpunkten låg på estetiska problemformuleringar i avhandlingsprojektet, har Apocalyptic Territories. Setting and Revelation in Contemporary American Fiction (2020) ett tydligare fokus på relationen mellan spatiala och sociala strukturer i litteraturen. Med utgångspunkt i Henri Lefebvres teorier om social space undersöker boken hur apokalyptiska platser skildras i romaner av samtida amerikanska författare såsom Cormac McCarthy, Rick Moody, Toni Morrison, Jesmyn Ward, och Michael Chabon men också vad dessa skildringar förmedlar om identitet, makt, och territoriell integritet.Till mina forskningsintressen hör också olika litteraturdidaktiska perspektiv i relation till frågor om identitetsskapande, interkulturalitet, transformativt lärande, samt postkolonial teori i bredare bemärkelse.

Fr. o. m. januari 2022 är jag föreståndare för nationella forskarskolan CuEEd-LL – Culturally Empowering Education through Language and Literature [Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur] för Högskolan i Borås räkning.  Forskarskolan är ett samarbete mellan Jönköping University, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Malmö universitet. Jag ingår även i styrelsen för forskarskolan.

Avhandlingstitel

How to construct a temple: Melville and the architecture of romanticism (2009), Göteborgs universitet