Språk- och Litteraturdidaktik (SPLITT)

Språk- och Litteraturdidaktik (SPLITT)

Forskningen är praxisinriktad och interdisciplinär. Tillsammans har forskargruppens deltagare rik erfarenhet av olika teoretiska och metodologiska perspektiv samt olika typer av datainsamlings-metoder och analysmodeller. SPLITT har ett fungerande samarbete med yrkesverksamma lärare på olika utbildningsstadier från förskola till universitet samt med forskare vid Högskolan i Borås, andra universitet och högskolor i Sverige och internationellt.

Den främsta styrkan för SPLITT är att forskare arbetar tillsammans kring språk- och litteraturdidaktiska frågor inom forskargruppen, men också inom universitetet, på nationella och internationella arenor.

Forskningsgruppens huvudteman

  • Litteratur/Litteraturdidaktik (exempelvis: postkolonial litteratur; skönlitteratur i undervisningen; spatiala aspekter av litteraturen; beröringspunkter litteraturdidaktik mellan sva/eng/sv)
  • Språk/språkdidaktik (exempelvis: skrivande-läsande-demokrati; språk-, läs- och skrivutveckling; läsande och skrivande i det digitala klassrummet/ på modersmålet, på ett andraspråk och på ett främmande språk; nordiska språk; ämneslitteracitet; språk, identitet och kultur; det vidgade textbegreppet, multimodalitet)

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare