Lena Matthijs

Akademin för polisiärt arbete
— Institutionen för polisutbildning campus

E-post: lena.matthijs@hb.se

Rumsnummer: P4605B

Signatur: LNMA

Jag heter Lena Matthijs och jag är polis men också adjunkt i juridik vid polisutbildningen vid Högskolan i Borås. Min polisexamen är från år 1987. Under mina 35 år inom polisen har jag arbetat operativt i yttre tjänst i Malmö men också som chef på olika nivåer i region Väst, senaste fem åren som chef för Polisområde Älvsborg med Borås som huvudort. Jag har alltid brunnit för utbildningsfrågor och har arbetat med utveckling av polisutbildningar i Colombia, Nicaragua, Montenegro och Kenya inom ramen för olika  SIDA-projekt. Jag var med som polislärare med inriktning mot juridik när Polisprogrammet startade vid Linneuniversitetet i Växjö 2002 och arbetade där under fem år, och har varit med i Borås sedan Polisutbildningen startade 2019 i högskolans regi. Jag har en juristexamen från Lunds universitet och har gjort en ettårig tingstjänstgöring vid Malmö tingsrätt. Vid sidan om mitt arbete har jag skrivit fyra polisromaner och även varit medförfattare i en antologi om polisetik.

Mitt intresse för polisnära forskning har inneburit att jag engagerat mig i Högskolan i Borås ambitioner att bygga upp polisforskning knuten till Akademin för polisiärt arbete och är därför med i forskargruppen för Polisiära studier. Det är viktigt att forskning är sprungen ur behov som identifierats av verksamma inom polisen och att den är fältnära. Ändamålet bör vara att förbättra, utveckla och bättre förstå polisverksamheten och jag är särskilt intresserad av forskning kring vilka brottsförebyggande metoder som verkligen fungerar. Även forskning om polisens uppdrag och roll i samhället, hur rättssäkerhet ska vägas mot effektivitet och relationen mellan medborgare och polis för att bygga och bibehålla förtroende, är områden av stort intresse.

Kursansvar för: Brottsutredningskursen i termin 2 och kursen om Internationellt polisarbete och omvärldens påverkan på polisens uppdrag i termin 4.