Polisiära studier

Polisiära studier

Gruppens medlemmar forskar om polisarbete i utsatta områden, brottsförebyggande arbete i skolor och andra offentliga lokaler, juridiska förutsättningar för stadsutveckling, bekämpning av kortbedrägerier i urbana nöjesdistrikt. Även suicidforskning finns representerat. Forskargruppen består av både disputerade forskare och professionslärare (poliser) vid akademin. 

Gruppens forskningsverksamheter hålls samman av ett program för fältnära polisforskning. Inriktningen syftar till att stärka relationen mellan polisen och vetenskapen. Programmet bygger på tre principer: hämta forskningsfrågorna från den operativa miljön, involvera poliserna i studierna och var noga med implementeringen och forskningens användbarhet. Det är också väsentligt att uppmärksamhetsfokus ligger på polisjobbet.

Forskargruppens första doktorand

Kristofer Nilsson, doktorand i kriminologi, anställdes 2023 som gruppens första doktorand och fokuserar i sina doktorandstudier på polisiära arbetsmetoder. Han är formellt antagen vid den kriminologiska institutionen på Malmö universitet. Läs mer om högskolans första doktorand inom polisiära studier.

Rapportserie

Årligen ges ett antal rapporter ut i rapportserien Skrifter från Akademin för polisiärt arbete. Samtliga delar i skriftserien finns att läsa digitalt nedan.

Skrifter från Akademin för polisiärt arbete

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Nätverk