Peter Andersson Lilja

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4582

E-post: peter.andersson_lilja@hb.se

Rumsnummer: B624

Signatur: PTAN

Min forskning tar sin utgångspunkt i kognitiv lingvistik och språkbruksbaserad lingvistik och handlar främst om hur språk lärs in och utvecklas. En majoritet av min forskning har utgjorts av korpusstudier och undersökt utvecklingen av verbkonstruktioner, bland annat så kallade pseudosamordningar som gå och gifta sig, sitta och läsa osv. Hur dessa till synes ”falska” samordningar har utvecklats över tid och vilken funktion de har i språket är av särskilt intresse.

Under de senaste åren har min forskning också blivit mer tillämpad och riktar sig bland annat mot barns språkutveckling i en förskolekontext. I ett aktuellt projekt från Vetenskapsrådet undersöker jag tillsammans med kollegor utvecklingen av barns narrativa förmågor med fokus på berättelsers huvudsakliga struktur och språkliga drag. Projektet är inramat i en språkbruksbaserad och sociokognitiv syn på språkinlärning och kartlägger barnens berättande både före och efter interventioner baserade på olika instruktionsideal (explicit-implicit). Projektet inkluderar över 240 barn varav cirka 100 är flerspråkiga. Projektgruppen är tvärvetenskaplig och fokuserar både barnens narrativa förmågor och den interaktion som sker mellan pedagoger och barn under interventionsuppläggen. Kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpas. Läs mer under pågående forskningsprojekt.