Tina Carlson Ingdahl

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 5923

E-post: tina.carlson_ingdahl@hb.se

Rumsnummer: L314

Signatur: TIN

Tina disputerade den 30 mars 2012 med en avhandling som baseras på en studie genomförd vid Eton Fashion AB, ett handelsföretag inom modebranschen, med huvudkontor i Gånghester strax utanför Borås. Avhandlingen med titeln Människor, skjortor och siffror – reducera komplexitet och en order blir till, är en studie av affärsmöten mellan köpare och säljare av skjortor. Beskrivningen av dessa affärsmöten visar hur redovisningssiffror bidrar till att möjliggöra en inramning av mötena, vilket är nödvändigt för att en order skall bli till. Studien har sin grund i ett intresse för redovisningens roll i praktiken och beskriver hur redovisning gör sig gällande genom små referenser. Studien har en dokumentär prägel genom att noggrant beskriva ett enskilt fall. Metodmässigt har studien möjliggjorts genom direkt observation med fotografier, anteckningar och ljudinspelning som datainsamlingstekniker.  

Pågående projekt:

Hållbarhet och expansion för konkurrenskraft - en jämförande studie av tre modekedjor 

Projektet bedrivs inom ramen för SIIR (Swedish Institute for Innovative Retailing). Studien löper till och med år 2013. Studien baseras på en jämförelse av företagen H&M, Lindex och KappAhl och dess utveckling över de senast 12 åren. Första delen av projektet innebär att göra en genomgång av företagens årsredovisningar från år 2000-2012 och särskilt studera aspekterna hållbarhet och expansion och dess betydelse för företagens konkurrenskraft. Andra delen som kommer att påbörjas under våren 2013 baseras på intervjuer med centrala personer inom respektive företag. 

Redovisningens roll för hållbarhet inom handel med textilt mode

Projektet bedrivs inom ramen för F:3 och är finansierat av Västra Götalandsregionen. Övergripande mål för projektet är att:
• Bygga ett större forskningsprojekt kring redovisningens roll för hållbarhet inom
handel.
• Arbeta fram en ansökan till Handelns utvecklingsråd på temat redovisningens roll för
hållbarhet inom handel.
• Stärka högskolans forskning kring hållbarhet med kompetens kring redovisningens
roll för hållbarhet.
• Öka samverkan mellan forskare i redovisning och övriga forskare vid högskolan med
hållbarhetsaspekter som intresseområde.
• Undersöka intresset för projektidén bland företag inom branschen för handel med
textilt mode belägna inom Västra Götalandsregionen.
• Genomföra studiebesök och möten med företag för att utveckla projektidén och att
öka samverkan mellan forskargrupp och företag.
• Möjliggöra för studenter att utföra självständiga arbeten på temat i samverkan med
företag inom handel med textilt mode.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Människor, skjortor och siffror - reducera komplexitet och en order blir till