Mattias Bengtsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4547

E-post: mattias.bengtsson@hb.se

Signatur: MTBE

Mina huvudsakliga forskningsområden är inom arbetsmarknads- och välfärdsforskning. Jag har studerat frågor som berör möjligheter och hinder för transnationellt fackligt samarbete inom EU, arbetande fattiga i ett europeiskt perspektiv, den svenska arbetslinjen och hur den kommer till uttryck i förändringar i den aktiva arbetsmarknadspolitiken och i arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen, samt reformer inom Arbetsförmedlingen och dess konsekvenser för handläggare och klienter. I min forskning har jag ofta utgått från frågor som berör social ojämlikhet, särskilt ur ett klassperspektiv. Jag har t.ex. studerat social klass i relation till frågor som arbetslivets individualisering, sociala jämförelser, social mobilitet, klassidentifikation, attityder till facket och politiska attityder. Under det senaste decenniet har jag, tillsammans med professor Marita Flisbäck, utvecklat ett existenssociologiskt perspektiv i relation till studier av individers meningsskapande i pensioneringsprocessen, förhållningssätt till arbete som ett kall, samt äldre arbetstagares kompetenser och existentiella drivkrafter för ett förlängt yrkesliv. Under 2021–2025 arbetar jag med en forskningsstudie där policyförändringar och arbetsmarknadsrelaterade effekter av pandemin i Norge, Sverige och Danmark jämförs. Jag har även ett stort engagemang i att leda, utveckla och granska ny forskning – jag anlitas återkommande som granskare av avhandlingstexter och är huvudhandledare för fem doktorander i ämnena sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Min sida på Research Gate

Uppdrag

  • Styrelsemedlem i Centrum för forskning om arbete och sysselsättning/WE vid Göteborgs universitet
  • Medlem i redaktionsrådet för tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv
  • Forskargruppsledare för forskargruppen Arbetsliv och välfärd i omvandling, Högskolan i Borås
  • Organisatör av Arbetslivs- och välfärdsseminariet vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Avhandlingstitel

Individen stämplar in; Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning. (2008)

Externa publikationer

Publikationer vid Göteborgs universitet