Robin Andersson Malmros

Akademin för polisiärt arbete
— Institutionen för polisutbildning campus

Telefonnummer: 033-435 5944

E-post: robin.andersson_malmros@hb.se

Signatur: RBAN

Jag har en doktorsexamen i offentlig förvaltning, är universitetslektor vid akademin för polisiärt arbete på Högskolan i Borås och biträdande föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är förebyggande av terrorism, våldsbejakande extremism och radikalisering, vilket jag främst studerar utifrån organisations- och ledningsperspektiv. Andra relaterade intressen jag har är lokal brottsförebyggande samverkan, översättning av policy till praktik och förebyggande av antisemitism.
I relation till ovanstående teman har jag varit projektledare eller forskare inom fyra större forskningsprojekt:

  • Mitt avhandlingsprojekt Translating Grand Challenges into Municipal Organizing: Prevention of terrorism, extremism and radicalization (2017–2022) vilket belyser hur kommuner rationaliserar, organiserar och gör praktik av uppdraget att förebygga extremism.
  • Det Nordforsk-finansierade forskningsprojektet Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices (2018–2021) som studerade samverkansarbete i arbetet mot våldsbejakande extremism i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
  • Projektet Pan-Nordic and Transnational Dimensions of Nordic Right-Wing Extremism (2020–2022), finansierat av Nordiska ministerrådet, sammanställde historisk och samtida forskning kring transnationell organisering av våldsbejakande högerextremism.
  • Det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Pedagogiska erfarenheter av och strategier för att bemöta antisemitism i skolan (2023–2027) inom vilket skolledares, lärares och elevers upplevelser av antisemitism och förebyggande av antisemitism studeras.

Undervisning

Undervisningsmässigt är/har jag varit aktiv som lärare och kursansvarig på såväl kandidat-, master- och forskarnivå inom ramen för fristående kurser, program och uppdragsutbildningar på Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. De ämnen som min undervisning kretsat kring har varit kriminologi, organisationsteori, extremism/förebyggande av extremism samt vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Vidare handleder och examinerar jag uppsatser på kandidat- och masternivå. Jag är också kursansvarig för en uppdragsutbildning, beställd av Polismyndigheten, på temat radikalisering och samhällets motåtgärder. Vid sidan av min undervisning på universitetet håller jag regelbundet externa föreläsningar, nationellt och internationellt, om den offentliga sektorns arbete mot våldsbejakande extremism.

Uppdrag

Förutom att arbeta som universitetslektor vid akademin för polisiärt arbete, är jag biträdande föreståndare på Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet – ett nationellt resurscenter med syfte att sprida kunskap och metoder för att förhindra anslutning till våldsbejakande miljöer och organisationer. Vid sidan av forskning, stöttar jag föreståndaren i organiserandet av institutets verksamhet. Jag är också Safe City Advisor för Nordic Safe Cities och inom ramen för detta initiativ hjälper jag nordiska kommuner att utveckla sitt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Läs mer om Segerstedtinstitutet