Forskarutbildning

Forskarutbildning inom forskningsområdet Människan i vården bedrivs inom ämnet vårdvetenskap. Området Människan i vården förankras teoretiskt inom humanvetenskap, och en helhetssyn på människor som vårdas eller arbetar inom vård i olika vård- och omsorgsverksamheter. Perspektivet bygger på en människosyn där det finns både vilja och förmåga att reflektera över hur en god och välfungerande vård ska utformas.  Den humanvetenskapliga förankringen handlar om det angelägna och meningsfulla i att människan både kan ge och själv behöva vård under olika perioder av livet. Forskningsintresset riktas mot frågor som studerar mänskliga aktiviteter inom olika vårdverksamheter, inte bara som patient, närstående eller vårdare, utan också som chef, medarbetare eller vårdyrkesstudent.

Den vårdvetenskapliga forskning som bedrivs vid Högskolan i Borås har resulterat i en gedigen kunskapsbas som bland annat rör mänskliga erfarenheter av ohälsa, sjukdom, rätten till hälsa, utövande av en vårdprofession samt möten med olika vårdmiljöer. Forskning med existentiella vårdfrågor och lärande i fokus har under åren bedrivits inom många olika vårdsammanhang. Forskning inom högteknologisk vård har kommit att utvecklas till ett nationellt starkt kunskapsfält. Ett särskilt styrkeområde är den prehospitala forskningen där högskolan utgör den ledande nationella miljön inom området. En hög grad av samverkan inom området finns med Västra Götalandsregionen (VGR) samt med flera andra lärosäten både nationellt och internationellt.

Forskarutbildningen är fyraårig och består av kurser (motsvarande 60 hp) samt egen forskning (motsvarande 180 hp). Vanligen görs en sammanläggningsavhandling, där forskningen publiceras fortlöpande i vetenskapliga tidskrifter. Forskarutbildningen avslutas med en disputation där arbetet presenteras och försvaras offentligt. Forskarutbildningen innehåller också en ganska omfattande seminarieverksamhet där doktorander och forskare möts för vetenskapliga samtal och diskussioner om ämnet och olika forskningsfrågor. Under forskarutbildningen ska doktoranden ha en huvudhandledare och minst en biträdande handledare som ger stöd och vägledning till doktoranden under studietiden.

För att leda forskningen och forskarutbildningen finns ett tjugotal professorer, docenter och seniora forskare. Forskarutbildningen leds av två studierektorer tillsammans med forskarutbildningsutskottet för området. Vår forskarutbildning och forskning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling, främst med fokus på Hälsa och välbefinnande.

För att bli antagen till forskarutbildning inom Människan i vården krävs en examen på avancerad nivå inom ämnet vårdvetenskap eller ett närliggande ämne som bedöms relevant för utbildningen. Vid antagning genomförs en granskning där de sökande bedöms utifrån förmåga och de förutsättningar som krävs för att klara utbildningen.

Forskarutbildning i Sverige är utan kostnad för doktoranden. Dock måste doktorandens levnadsomkostnader garanteras, antingen genom en doktorandanställning vid Högskolan i Borås eller en anställning vid ett annat lärosäte, organisation, myndighet eller företag. 

Studierektor:
Laura Darcy, docent i vårdvetenskap laura.darcy@hb.se

Forskningshandläggare:
Daniel Kristiansson, daniel.kristiansson@hb.se

Allmän studieplan för vårdvetenskap inom området Människan i vården (pdf)

Reflektion som didaktiskt redskap i forskarutbildningen (pdf)