Lina Palmér

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4457

E-post: lina.palmer@hb.se

Rumsnummer: E742

Signatur: LIP

Jag arbetar som biträdande professor och är docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Jag är ämnesansvarig för vårdvetenskap och har ett uppdrag som studierektor för forskarutbildningen inom Människan i vården och vårdvetenskap. Jag är forskargruppledare för forskargruppen Existentiella frågor i vårdande och lärande sammanhang.

Min forskning har två övergripande spår. Det första spåret handlar om att utveckla kunskap om existentiella frågor i vårdande och lärande sammanhang och hur ett existentiellt vårdande kan gestaltas. Ett särskilt fokus är att utveckla kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och vårdande inom barnmorskans område. Det andra spåret innebär att bidra till vetenskaplig metodutveckling av betydelse för existentiell vårdvetenskap.

Jag undervisar på grund till forskarnivå, främst i vårdvetenskap som ämne, sexuell och reproduktiv hälsa och vetenskaplig teori och metod. De senaste åren har jag främst undervisat i vårdvetenskap, vetenskapsteori, kunskapsteori och metodologi på forskarnivå och jag är kursansvarig och examinator på grund till forskarnivå.

Jag har tillsammans med andra forskare utvecklat en inriktning inom vårdvetenskap som benämns Existentiell vårdvetenskap. Inom Existentiell vårdvetenskap skapas kunskap om innebörd och mening i människors liv. Sådan kunskap kan bidra till att utveckla ett vårdande som beaktar människans existentiella situation i samband med ohälsa och sjukdom. Forskningsintresset är också riktat mot hur människors egen förmåga att återhämta sig kan stärkas för att återfå hälsa och välbefinnande, samt hur vårdande kan bidra till detta. I min forskning rör jag mig mellan existentiella frågor som berör livets början till frågor som berör livets slut, från den barnafödande perioden till vården av äldre. Huvudintresset är att utveckla kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och vårdande inom barnmorskans område.

Forskningen rör sig mellan teoretiska och empiriska studier, olika kvalitativa metoder så som innehållsanalys, tematisk innebördsanalys, fenomenografi, fenomenologi och hermeneutik och olika kvantitativa metoder så som instrumentutveckling, faktoranalys, samt deskriptiv och analytisk statistik. I metodutvecklingssyfte har jag utvecklat den livsvärldshermeneutiska forskningsansatsen i flera studier, förförståelsens betydelse i kvalitativ forskning, utvecklat en metod för tematisk analys på fenomenologisk grund, samt kreativitetens betydelse för livsvärldsforskning.

Jag är bland annat aktiv medlem och forskare i European Academy of Caring Science (EACS), europeiskt vårdvetenskapligt forskningsnätverk som har beviljats forskningsmedel från Europeiska kommissionen (2019–2023) genom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 (H2020-MSCA-ITN-2018, Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks). Forskningsprojektet benämns INNOVATEDIGNITY. Syftet med projektet är att bidra till att utveckla en hållbar och värdig vård för äldre människor i Europa. I projektet verkar 15 doktorander med tillhörande handledare.
Läs mer om projektet INNOVATEDIGNITY 

Jag har ett brett lokalt, nationellt och internationellt nätverk, både när det gäller undervisning och forskning ex. INNOVATEDIGNITY, Swedish Academy of Caring Science och European Academy of Caring Science. Jag samverkar i hög grad med det omgivande samhället, i form av Region Jönköping Län, Västra Götalands Regionen, Region Dalarna, Linnéuniversitetet, Göteborgs Universitet, Uppsala Universitet, Högskolan i Dalarna, University of Ulster och University of Birmingham.

Se filmad presentation Development and psychometric testing of an instrument to assess breastfeeding difficulties från Spotlight on Breastfeeding Research Conference 2021

I min forskning utvecklar jag kunskap om bland annat:

 • Existentiella frågor i vårdande och lärande sammanhang och hur ett existentiellt vårdande kan gestaltas
 • Existentiella frågor och behov vid amning – utveckling av ett existentiellt vårdande
 • En teoretisk modell för vårdande av kvinnor med amningssvårigheter – hur amningsberättelsen som ett nav i vårdandet kan implementeras i vårdpraxis och hur vårdandet kan främja hälsa och välbefinnande
 • Amning vid våldsutsatthet i partnerrelation
 • Kvinnors oavsiktliga amningsavslut och utveckling av individuellt anpassat stöd till mammor som ammar
 • Vårdande av kvinnor med överproduktion av bröstmjölk i samband med amning
 • Existentiella dimensioner av ungas utforskande av sin sexualitet och hur barnmorskans vårdande kan utformas för att bidra till välbefinnande
 • Vårdande relationer vid vård av äldre människor i hemmet och vilken betydelse detta kan få för sjuksköterskans vårdande kompetens och ledarskap
 • Reflektionens betydelse för lärande av vårdvetenskap – hur kan reflektionsseminarium i vårdvetenskap bidra till en ökad förståelse för ämnet?

Jag är huvudhandledare och bihandledare för flera doktorander. Jag har erfarenhet av att handleda doktorander genom hela forskningsprocessen fram till disputation. Jag är också involverad som medförfattare i doktorandprojekt på andra lärosäten, nationellt och internationellt.

Jag är huvudhandledare för följande doktorandprojekt:

Bihandledare för följande doktorandprojekt:

 • Investigating Experiences of Retention and Career Progression in Swedish Older People Care from a Gendered Perspective
 • Medical defibulation from the perspective of women exposed to infibulation and health care professionals

Uppdrag

Studierektor för forskarutbildningen i vårdvetenskap inom forskningsområdet Människan i vården

Forskargruppsledare i forskargruppen Existentiella frågor i vårdande och lärande sammanhang

Ämnesansvarig vårdvetenskap inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
 • Bihandledare för Anna Chevez Karlström, Göteborgs universitet

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Amning och Existens. Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper