Lina Palmér

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4457

Mobilnummer: 0701-806758

E-post: lina.palmer@hb.se

Rumsnummer: E714

Signatur: LIP

Lina arbetar som universitetslektor och är docent i Vårdvetenskap på Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Hon innehar för närvarande ett uppdrag som studierektor på akademin där hon ansvarar för specialistsjuksköterskeutbildningarna inom psykiatrisk vård, intensiv vård och anestesisjukvård samt kurser inom vetenskaplig teori och metod.

Lina är sjuksköterska och barnmorska med arbetslivserfarenhet från bland annat neonatalvård, förlossning, vård efter förlossningen samt gynekologisk vård. I maj 2015 disputerade Lina i vårdvetenskap på Linnéuniversitet i Växjö. Avhandlingen heter Amning och Existens: Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning.

Linas forskning finns inom området Människan i vården och inom ämnet vårdvetenskap. Hon har ett starkt intresse för att utveckla och fördjupa den vårdvetenskapliga teoribildningen med stöd i vårdvetenskaplig forskning och existensfilosofi. Med vårdvetenskaplig forskning avses forskning som är inriktad mot vårdandet och patienten oavsett professionstillhörighet. Intresset för forskning om människors existentiella frågor och lärande i samband med hälsa, sjukdom, lidande och vårdande syftar till att skapa kunskap om den innebörd detta har för patienter och närstående.

Intresset för existentiella frågor har medfört initiativtagande och medverkan i flera olika projekt. Linas forskning berör både vårdande i livets början och livets slut i det avseendet att det främst är fokus på den barnafödande perioden och amning samt frågor som berör åldrande, livets ändlighet och hälsa. Lina driver flera forskningsprojekt kopplat till amning, bland annat Amning och för tidigt födda barn och Amning – varför funkar det inte? (tillsammans med lektor Jenny Ericson Högskolan Dalarna) samt Amning och Existens – ett vårdvetenskapligt forskningsprojekt (tillsammans med adjunkt Ida Gustafsson Högskolan i Borås).

Lina är aktiv medlem och forskare i ett Europeiskt vårdvetenskapligt forskningsnätverk European Academy of Caring Science (EACS) som har beviljats forskningsmedel från Europa Kommissionen (2019-2023) – forskningsprojektet benämns INNOVATEDIGNITY. Syftet med projektet är att bidra till att utveckla en hållbar och värdig vård för äldre människor i Europa. Läs mer om projektet här: https://innovatedignity.eu/

Lina har ett speciellt intresse för livsvärldsforskning, fenomenologi och hermeneutik. Inom ramen för hermeneutisk forskning har Lina arbetat med metodutveckling så som att utveckla arbetssätt för att genomföra filosofisk tolkning för att fördjupa förståelsen av empiriskt material . Lina är också intresserad av och arbetar med instrumentutveckling, validering och psykometriska analysmetoder. Lina har utifrån sina kvalitativa studier arbetat med instrumentutveckling, validering och psykometrisk testning av Existential aspects of mother's initial breastfeeding difficulties (ExBreastS). I sin forskning rör sig Linas mellan olika kvalitativa metoder så som fenomenografi, fenomenologi och hermeneutik men det finns också inslag av kvantitativa metoder så som faktoranalys, samt deskriptiv och analytisk statistik.

I sin forskning utvecklar Lina kunskap om:

 • Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – Våldsutsatta kvinnors situation i samband med barnafödande med fokus på amningsperioden
 • Hur en teoretisk modell för vårdande av kvinnor med amningssvårigheter - amningsberättelsen som en nav i vårdandet kan implementeras i vårdpraxis och hur vårdandet kan främja hälsa och välbefinnande
 • Kvinnlig kroppslighet och dess betydelse för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa
 • Hälsa och vårdande i relation till åldrande och livets ändlighet
 • INNOVATEDIGNITY – utveckling av hållbar och värdig vård för äldre i Europa

Hon är huvudhandledare för två doktorandprojekt:

 • Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – Våldsutsatta kvinnors situation i samband med barnafödande med fokus på amningsperioden
 • Investigation of the unique dynamic requirements of competence among registered nurses required to lead care for older people living in municipality today and in the future.

Och bihandledare i fyra doktorandprojekt:

 • Att leva med existentiell oro hos unga vuxna och hur vårdandet kan stärka hälsa och välbefinnande
 • Vad det innebär för patienter att drabbas av och leva med andnöd och som i samband med andnöd vara i behov av ambulanssjukvård
 • Nyutexaminerade sjuksköterskors förmåga att vårda i akuta situationer
 • Investigating Experiences of Retention and Career Progression in Swedish Older People Care from a Gendered Perspective

Lina har erhållit externa forskningsmedel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för ett projekt som handlar om att utveckla vården vid amning. Dessutom har hon som medsökande bland annat beviljats externa medel för amningsforskning från Forte. Lina har tillsammans med ett nationellt amningsnätverk av forskare ansökt om forskningsmedel från bland annat Forte och Vetenskapsrådet.

Uppdrag

Studierektor för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktningarna psykiatrisk vård, anestesi och intensivvård, dessutom kurser med fokus på vetenskaplig teori och metod.

Forskargruppsledare i forskargruppen Livsvärldsgruppen

Vårdvetenskaplig ledare inom akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Amning och Existens. Moderskap, sårbarhet och ömsesidigt beroende vid inledande amning.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper