Internationella samarbeten

European Academy of Caring Science (EACS), är samverkan mellan lärosäten i England, Sverige och Danmark. ”Core members” är; Bournemouth University, Hull University, University of Brighton, Uppsala Universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Borås, Århus Universitet. Dessutom deltar ytterligare lärosäten i Europa. Projektet “Lifeworld-led care and education”, samt ”Lifeworld-led leadership”. Gemensamma publikationer och vetenskapliga konferenser. Det pågår en forskningsansökan om EU-medel.

NOFI (Nordisk omvårdnadsforskning inom intensivvård), samarbete mellan de nordiska länderna avseende forskning. Nyligen har en metasyntes om att vara kritiskt sjuk och vårdas på intensivvårdsavdelning avslutats med en artikel. Projekt under planering.

Queensland University of Technology, Australien, ambulanssjukvård och bedömningar, samt etiska frågeställningar.

Monash University, Australien, prehospital bedömning av patienter med misstänkt sepsis.

Rovira Virgili University, Spanien, ambulanssjukvård och bedömningar, samt etiska frågeställningar. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt rör utbildningsambulans samt forskning kring studentens lärande, samt projektet "Patientsäkerhet inom prehospital och akut sjukvård – effekter av överföringar och transporter".

University of Ulster, Nordirland, patientens komfort i ambulanssjukvård och projektet "Patientsäkerhet inom prehospital och akutsjukvård – effekter av överföringar och transporter".

Indiana University, USA och KTH, Stockholm, ett projekt om Lean i Sjukvården: "Betydelsen av implementeringsprocesser för arbetsmiljö, patientsäkerhet och vårdkvalitet".

Indiana University, USA och KTH, Stockholm. Ett projekt om Lean in Health Care och ett om Reorientation of Swedish Health Care.

University of Stavanger, Norge i projektet "Patientsäkerhet inom prehospital och akutsjukvård – effekter av överföringar och transporter".

University of Manchester, England och Charité University Berlin, Tyskland i projektet om barn med hemventilatorbehandling.

International Network of Agencies for Health Technology Assessment (Inahta och dess underorganisation för Europa EUneHTA) i samverkan kring etik inom HTA.

Universitetet i Oslo, Norge och Canadian Agency for Drugs and Technology in Health-care (CADTH), avseende projekt om patient medverkan inom health technology assessment. Gemensamma publikationer.

NOVO, ett nordiskt samarbete mellan vårdforskare med visionen att utveckla nordisk modell för hållbara system i vården som kopplar samman arbetsmiljö, effektivitet och vårdkvalitet. ”Core-members” är forskare från högskolorna i Borås och Malmö, Karolinska Institutet, universiteten i Göteborg, Trondheim, Århus, Reykjavik, Helsingfors. Gemensamma publikationer och årliga vetenskapliga konferenser.

ICOH subcommittee Health Care Workers, ett globalt och tvärvetenskapligt forskarnätverk som fokuserar på hållbar och säker arbetsmiljö bland vårdanställda. Gemensamma konferenser.

Högskolan i Ålesund, Norge, forskningssamarbete om värdebaserad vård. Gemensamma publikationer.

University of Iceland, forskningssamarbete om utveckling av ”servant leadership”i vården.

Det Svenska registret för hjärt-lungräddning deltar i två internationella nätverk: Ett internationellt nätverk som leds av Graham Nichol i Seattle och där ca 15 länder deltar. Detta nätverk har hittills genererat en publikation. Ett europeiskt nätverk där 27 länder deltar som leds av Jan-Thorsten Gräsner i Kiel. Detta nätverk har hittills genererat 2 publikationer. Professor Johan Herlitz, Högskolan i Borås, är medlem i styrgruppen i båda dessa nätverk.

Ambulance Health Care Research Network, tvärvetenskapligt forskningsnätverk med fokus på ambulanssjukvård. Interimistiskt möte den 7 mars 2014 vid Högskolan i Borås under namnet SPER (Scandinavian Prehospital and Emergency Care Research). Andra mötet hölls vid Lunds Universitet den 12 november 2014 då namnet fastslogs. Tredje mötet är vid Mittuniversitet Östersund den 3 december 2015. Marknadsförs via PreHospens webbplats hb.se/prehospen.

European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa). Projekt: "End of life care in Europe". Ett forskarnätverk inom EfCCNa är under uppbyggnad. Hull University i England. Pågår planering för forskningssamverkan inom livsvärldsforskning med gästprofessor Kate Galvin.