Nätverk

Områdets forskare tillhör många olika forskningsnätverk, kollegium och andra sammanslutningar. Här presenteras vilka nätverk våra forskare tillhör.

Aktionsforskningskollegiet

Aktionsforskningskollegiet har som syfte att:

  • vara en mötesplats för forskare och yrkesverksamma pedagoger
  • utveckla medlemmarnas kompetens inom aktionsforskningens olika inriktningar
  • bidra till utvecklingen av aktionsforskningen vid Göteborgs universitet och söka kopplingar till olika utvecklingsprojekt som pågår i förskola och skola
  • bidra till skolutveckling

Aktionsforskningskollegiet träffas ungefär en gång i månaden i seminarieform då olika föreläsare, forskare, praktiker m.m. presenterar och diskuterar aktuella studier inom aktionsforskning.

Deltagare från området pedagogiskt arbete:

Lena Tyrén


Forskningsprojekt: Chefios

Projektets övergripande syfte är att ta fram kunskap och metoder för chefs- och organisationsutveckling som bidrar till attraktiva och utvecklingsorienterade arbetsgivare i offentlig sektor. Det vetenskapliga syftet är att utveckla kunskap om sambanden mellan organisatoriska förutsättningar för chefskap och verksamhetens utvecklingsförmåga, effektivitet och arbetsmiljö. Det tillämpningsinriktade syftet är att förbättra dessa förutsättningar för operativa chefer i fem kommunala förvaltningar genom organisationsinriktade interventioner baserade på tidigare forskning och metoder för kartläggning och analys. Kunskapen sammanställs så att den kan omsättas i chefsutbildningar och i utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Forskarna samverkar under hela projektet med praktiker och strategiska aktörer för att befrämja kunskapsspridning.

Projektdeltagare från området pedagogiskt arbete

Christer Theandersson, sociolog, universitetslektor, PhD

NordForsk

Ett nystartat nätverk som kommer ha sammankomster tre-fyra gånger om året. Nätverkets fokus är riktad mot utbildnings- och samhällsvetenskapligforskning om integration av marginaliserade ungdomar. Forskningsnätverket länkar samman forskare som har särstuderat framväxten av det postindustriella samhället och dess konsekvenser. Vill skapa förutsättningar för en gemensam nordisk ansats som ska spegla och reflektera skillnader och likheter i de nordiska ländernas utvecklingsmönster. Avsikten är att kunna bidra med ökad förståelse och förändring

Deltagare från området pedagogiskt arbete

Dennis Beach


Nordiskt nätverk för aktionsforskning 

Nordiskt Nätverk för aktionsforskning bildades vid NERA konferensen i Reykjavik 2004 i ett samarbete mellan universiteten i Göteborg, Tromsö och Åbo akademi i Vasa. Syftet med nätverket är att med Nordiska förtecken diskutera såväl utveckling av undervisning som forskning kring praktiknära frågor som t.ex aktionsforskning. Medlemmarna i nätverket har under de första fem åren haft regelbundna träffar, skrivit gemensamma artiklar, presenterat papers på konferenser, inrättat en årlig konferens för forskare och praktiker samt ingått i ett internationellt projekt.

Deltagare från området pedagogiskt arbete

Lena Tyrén


Nätverket Barn, unga och familj i ett välfärdsperspektiv

Detta nätverk är brett i sin karaktär av tvärvetenskaplighet. Där ingår discipliner som socialt arbete, sociologi och pedagogik. Institutioner som Socialhögskolan, Musikhögskolan, hälsa och samhälle och olika lärarutbildningar är också representerade. Detta nätverk träffas en gång per termin

Deltagare från området pedagogiskt arbete

Maud Ihrskog


Nätverket för Barn- och barndomsforskning

Ett nätverk för tvärvetenskaplig forskning från de allra yngsta barnen upp till tonåringar. Medlemmarna kommer från alla universitet och högskolor i Sverige och även från Oslo. Nätverket träffas årligen i augusti månad och värdskapet cirkulerar mellan universiteten och högskolorna. Nätverket har inte olika teman för sammankomsterna utan ser gärna den bredd som finns i forskning som på pågår och som presenteras vid mötena. 

Deltagare från området pedagogiskt arbete: 

Birgitta Davidsson, Maud Ihrskog, Mary Larner och Ann-Katrin Svensson 


Nätverket Include

Include är ett helt nybildat nationellt nätverk som ska arbeta med breddad rekrytering inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering. Att ge exempel på evidensbaserade metoder och bra modeller för utvärdering samt att vara en samlande kraft för dem som arbetar med frågor kring breddad rekrytering inom högre utbildning i Sverige.

Deltagare från området pedagogiskt arbete: 
Annika Malm

Läs mer om Include.


Nätverket Valijoin

Det är ett webbkamerabaserat nätverk rörande validering/bedömning av reell kompetens med nätträffar en gång per månad. Det är personer med från de flesta lärosätena i Sverige och  ibland bjuds ansvariga personer in från bl a HSV. Startades av Högskolan i Borås för 2007.

Deltagare från området pedagogiskt arbete: 

Annika Malm


SKUT - skolutveckling

En forskningsmiljö om skolutveckling samlar den kompetens som finns representerad på olika enheter vid IPD. Därigenom blir det möjligt att olika fokus och perspektiv lyfts fram och berikar den komplexitet skolutveckling innebär. I den miljön som är etablerad vid IPD finns goda kontakter med forskare runt om i världen. Deltagare ingår också i nationella, nordiska och internationella olika nätverk. Lika viktig som forskningen är för att utveckla en miljö är en koppling till både grundutbildning och den tredje uppgiften (samverkan med samhället). Skolutveckling finns här som inslag i både lärarutbildningen, fristående kurser och i forskarutbildningen. En stor del utgörs av handledning av uppsatser på olika nivåer. Miljön för skolutveckling kommer att vara öppen för att inkludera lärare, skolledare och studenter i forskningsprojekt. Kurser i skolutveckling eller liknande uppdrag har utvecklats i samarbete med flera kommuner. En förhoppning är också att forskningsmiljön vidare ska kunna berika den skolutveckling som sker i förskolor och skolor i kommunerna genom projekt som har ett interaktivt perspektiv.

Deltagare från området pedagogiskt arbete: 

Lena Tyrén


VILÄR-nätverket - verksamhetsintegrerat lärande

Nationellt nätverk som ska ta tillvara på det breda spektrum av kompetenser som nationellt byggts upp inom olika professionsorienterade utbildningsområden i Sverige, och synliggöra vad som händer på respektive lärosäte.

Nätverket skall således vara en infrastruktur för spridande av goda idéer mellan bland annat lärar-, vård-, ekonomi- ingenjörsutbildningar, och samtidigt verka för att öka engagemanget från studenter och verksamhetsföreträdare. Ansatsen är bred och omfattar alla former av arbetsintegrerat lärande och verksamhetsförlagd utbildning såväl utanför som i klassrummet.

Deltagare från området pedagogiskt arbete: 

Jörgen Dimenäs