Akademin i omställningens tidevarv. En fallstudie av omvandlingstryck på yrkesgrupper inom högre utbildning

Akademin i omställningens tidevarv. En fallstudie av omvandlingstryck på yrkesgrupper inom högre utbildning

Under en tvåårig postdoc-tjänst ska Goran Puaca genom fallstudier undersöka hur nya ledningsideal påverkar akademiska kärnvärden på tre lärosäten. Syftet är övergripande att öka kunskapen kring kollegialitetens inflytande, självständighet i yrkesutövningen och akademins bidrag till kunskapssamhället.

Studien undersöker specifikt personal- och arbetslivsprogram på skilda lärosäten och avsikten är att bidra med kunskap om vilka styrmekanismer och former av autonomi som kännetecknar olika utbildningsmiljöer.

Studien kommer att baseras på innehållsanalyser av policydokument och intervjuer med forskare, lärare och lokala beslutsfattare.