Anaerob behandling av oljehaltiga avloppsvatten: Dubbel vinst genom ökat resursutnyttjande och minskade utsläpp av växthusgaser

Anaerob behandling av oljehaltiga avloppsvatten: Dubbel vinst genom ökat resursutnyttjande och minskade utsläpp av växthusgaser

Teknikutvecklingen inom det planerade projektet siktar på att karakterisera och optimera den anaeroba biologiska processen som utvecklats spontant i en av lagringstankarna vid Stena Recycling ABs anläggning i Halmstad. Metangasen som bildas där kan samlas och användas som energiresurs i oljereningsprocessen. Därmed förhindras metanläckage samt att användningen av fossila bränslen i processen kan minskas radikalt, vilket ger en dubbel vinst i form av minskade utsläpp av växthusgaser. Den nya teknologin ska dessutom bidra till att värna om en god miljö, genom att minska luktproblem samt genom att minska energibehovet för det efterföljande aeroba vattenreningssteget.

Eftersom det finns stora flöden av liknande förorenat vatten världen över uppkom idén
att utveckla processlösningar inom oljeåtervinning där anaerob behandling av ”problemvatten” med hög COD-halt, såsom oljehaltigt avfallsvatten och annat industriellt avfallsvatten, ingår. Vi anser att den spontant utvecklade mikrofloran, som finns idag i lagringstanken, där gasproduktion sker, är väldigt värdefull och med denna utgångspunkt är målet med det föreslagna projektet att utveckla en effektiv och kontrollerad process för det anaeroba reningssteget. Att komplettera den nuvarande oljereningsprocessen med ett anaerobt vattenreningssteg innebär en betydlig sänkning av COD-halter inför det nästkommande aeroba steget, samtidigt sker ett tillvaratagande av kolet genom produktion av metangas.

Samhällsvinsten ligger i utveckling av en process som bättre hanterar och renar dessa typer av problemvatten samtidigt som energin tas tillvara i form av produktion av en förnybar gas, biogas.

Projektet är unikt då det förutom rening av avfallsoljor fokuserar på tillvaratagande av
kolet genom produktion av metangas. Metangasen som produceras kan sedan användas
för att ersätta eldningsolja i processen vilket ger både miljömässiga och ekonomiska
konkurrensfördelar.

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete mellan Högskolan i Borås och två
aktörer från näringslivet; AnoxKaldnes och Stena Recycling.