Automatiserad analys av elkvalitetsmätningar med hjälp av kraftfull mönsterigenkänningsteknik

Automatiserad analys av elkvalitetsmätningar med hjälp av kraftfull mönsterigenkänningsteknik

Företaget Metrum Sverige AB är en ledande aktör när det gäller att utveckla och marknadsföra mätsystem för avancerad mätning av elkvaliteten i elektriska nät. Elkvalitet är ett område med ständigt ökat intresse hos elbolag och elintensiva företag både nationellt och internationellt. Det ökande behovet av att mäta elkvaliteten beror i första hand på det moderna samhällets krav på störningsfria elleveranser eftersom plötsliga och oplanerade elavbrott oftast är mycket kostsamma. Metrums mätsystem upptäcker begynnande fel innan ett oplanerat elavbrott uppstår varför deras produkter är viktiga för att kunna säkerställa en hög tillförlitlighet i elnätet. Då elnätsstrukturen ser ungefär likadan ut globalt är Metrums produkter också mycket lämpade för export. Metrums styrelse har tagit ett strategiskt beslut om en kraftig exportsatsning. Detta har resulterat i nya affärer både i Afrika och i Sydamerika, där efterfrågan kommande år fortsatt ser mycket starkt ut. För att säkerställa att Metrums produkter även framöver ligger i teknikfronten och därmed säkra företagets attraktionskraft på marknaden över tid, vill företaget nu utveckla en innovation i form av tredje generationens mätsystem som genom automatisering av mätdataanalysen betydligt kommer att öka kundnyttan. I dagens mätsystem sker analysen manuellt vilket är tidsödande, men med hjälp av avancerad signalbehandling och mönsterigenkänning kan mätdataanalysen automatiseras, vilket leder till att värdefull arbetstid kan friläggas till andra arbetsuppgifter. Genom detta projekt där Högskolan i Borås samverkar med Metrum kommer denna automatisering att möjliggöras.

Projektets övergripande syfte är att skapa ett långsiktigt forsknings- och kunskapsutbyte mellan HB och Metrum som gynnar båda parter. Projektet säkerställer därmed Metrums
konkurrenskraft nationellt och internationellt genom att utveckla tredje generationens mätsystem baserad på ny och kraftfull signalbehandling och mönsterigenkänningsteknik för automatisering av dagens manuella analys av mätdata från elkvalitetsmätningar.