Behandling och återvinning av outnyttjade resurser i flygaska från avfallsförbränning

Behandling och återvinning av outnyttjade resurser i flygaska från avfallsförbränning

Projektets syfte är att utreda förutsättningar, möjligheter och tekniker för hur outnyttjade ämnen i flygaska (t.ex. metaller och fosfor) kan återvinnas och i vilka applikationer återstoden kan användas. Detta maximerar återvinning av användbara resurser och minimerar mängden avfall från Sveriges energisystem. Projektet ska identifiera och prioritera de kunskapsluckor som finns vad gäller flygaska klassad som farligt avfall för att nå projektets vision om att minimera mängden outnyttjat avfall.

Projektet fortsätter de arbeten som hittills gjorts i området och med ett resurseffektivitets- och miljö-fokus. Reningen och upparbetningen ska vara resursmässigt och teknoekonomiskt genomförbara och rimliga.

Projektet tar ett helhetsgrepp på hur flygaskornas innehåll ska tas tillvara på ett för miljön så gynnsamt sätt som möjligt och inom teknoekonomisk rimlighet. Syftet med upparbetningen är att återvinna så stor andel som är rimligt genomförbart av askan och deponera så lite som möjligt. Genom att utvinna återvinningsbara ämnen och finna alternativ till deponering för återstoden, kan flygaskan bidra till att utvinning av jungfruliga resurser minskar.

- För att uppnå detta måste det undersökas vad som kan återvinnas och vad som behöver utvecklas och tas fram för att en sådan återvinning ska kunna realiseras.

- Ett helhetsgrepp tas angående inom vilka industribranscher de olika ämnena i askan kan tas om hand. Vi ska aktivt söka upp potentiella mottagare av delströmmar för att förstå vilka kravspecifikationer som finns för de olika återvinningsalternativen och hur man ska gå tillväga för att uppnå dessa kravspecar.

En framgångsrik återvinning av flygaska och de därmed minskade uttagen av jungfruliga resurser bidrar till följande mål, som klassas som viktiga för att öka hållbarheten i samhället:

- Giftfri miljö: utlakning av miljöskadliga ämnen minskar genom att flygaska omvandlas till icke farliga strömmar som återvinns i stället för att läggas på deponi.

- Grundvatten av god kvalitet: Mängden utlakade ämnen från deponerad eller på annat sätt lagrad flygaska minskar, och därmed tillförseln av desamma till grundvattnet. Utvinning av jungfruliga resurser ger upphov till utsläpp och när en sådan utvinning minskar, minskar även miljöbelastningen från sådan verksamhet.

- God bebyggd miljö: i detta miljökvalitetsmål finns angivet att bebyggelse ska ske på ett sätt så att hushållningen av mark, vatten och andra resurser ska främjas, vilket en återvinning av flygaska bidrar till.

- Resurseffektiviteten ökar när en större andel ämnen återvinns och används på nytt.

Projektet har initierats av askproducenter, som idag visar ett stort engagemang och driv i frågan om att omhänderta sina restprodukter i linje med de ambitioner om avfall som finns i Sverige och EU.