Digi Do: projekt relaterade till strålbehandling och bröstcancer.

Digi Do

Det digitala verktyget är framtaget i samskapande med patienter och vårdpersonal utifrån deras erfarenheter och kunskap kring att drabbas av alt arbeta med, personer med bröstcancer och deras informationsbehov. Tillsammans har vi utvecklat ett digitalt informationsverktyg (Digi-Do) som bygger på VR-teknologi för att förbereda patienter med bröstcancer inför strålbehandling. Digi-Do består av två mobilapplikationer: 1) VR-app, möjliggör ett virtuellt studiebesök till strålbehandlings-kliniken som normalt inte kan besökas innan start av behandling, 2) en mobilapplikation med frågor och svar i digital form som man kan läsa eller lyssna till. Med Digi-Do kan patienterna själva välja när och hur ofta de vill ta del av informationen, samt lätt dela informationen med anhöriga i en lugn och trygg hemmamiljö, då de laddar ner båda applikationerna till sin egen mobiltelefon. Detta innebär att personen själv väljer vad och när denne vill ha information, på vilket sätt man vill ta till sig det (text, film, bilder, ljud) och när man önskar ha denna information. Detta PCV arbetssätt tror vi kan ge en ökad trygghet och känsla av delaktighet för de drabbade samtidigt som det ger en struktur på den information som delges av personalen då alla vet vad som står och vad som sägs i apparna.

Forskningsledare är Maria Brovall och Frida Smith, Regionalt Cancer Centrum väst och Chalmers.

Doktorandprojekt

En del av projektet är ett doktorandprojektet med syfte att utvärdera om ett digitalt informationsverktyg (Digi-Do) kan öka kvinnor, med bröstcancers kunskap om den egen hälsan, tilltro till sin egen förmåga, samt stödja dem att känna sig förberedda och trygga inför, under och efter planerad strålbehandling. Doktorand Annika Grynne, Jönköping University, handleds av Maria Brovall (huvudhandledare) och Sofi Fristedt (bihandledare), Jönköping Academy.  

Titeln på avhandlingen (planerad disputation våren 2024) är: Perception of preparedness and support – studies on persons experience of using a digital information tool before start, during and after radiotherapy treatment.

Finansiärer

Digi Do har fått verifieringsmedel från Chalmers Innovationskontor, Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse, RCC väst och RCC Stockholm Gotland (för framtagande av tre animerade filmer kring vad är strålbehandling; vad är strålbehandling vid bröstcancer och fysiskt aktivitet vid cancersjukdom och behandling. Doktorand Annika Grynne har fått medel från Astrid Janzon-stipendiet, samt Skaraborgsinstitutet.