Etisk stress i akutsjukvård

Etisk stress i akutsjukvård

Forsknings- och evidensbristen kring de etiska problemen riskerar att leda till osäkerhet och moralisk stress i beslutsfattandet, där god vård och patientsäkerhet utifrån ett etiskt perspektiv hotas. Värden som rättvisa, lika vård, integritet och autonomi står på spel. Dessa grundläggande värden som löper risk att förloras är generella till sin natur men i behov av att lösas regionalt beroende på kulturella och sociala normer i olika populationer. Utöver att problemen är beroende av de specifika situationer där de aktualiseras, är både organisationsledning och den organisatoriska kontexten betydelsefull för lösningar på problemen. Individers etiska preferenser på olika nivåer i ambulansorganisationerna kan orsaka motsättningar mellan ambulanspersonal och sjukvårdsledning vilket kan komma att utgöra hinder för utförandet av god patientvård. Forskningsprojektet avser att undersöka etiskt problematiska situationer som ambulanspersonal möter i sina organisatoriska kontexter i Sverige och internationellt. Tyngdpunkten ligger på att undersöka situationell och organisatorisk inverkan på personalens möjligheter och hinder att hantera de etiska problemen. Forskningen kommer att ge insikt i olika sätt att lösa etiska konflikter och hantering av moralisk stress. 

Samtliga projektmedlemmar

  • Anders Bremer, Högskolan i Borås
  • Lars Sandman, Högskolan i Borås
  • María Jiménez Herrera, Rovira i Virgili University
  • Gian Luca Casali, Queensland University of Technology
  • Christer Axelsson, Högskolan i Borås
  • Mats Holmberg, Karolinska institutet
  • Eivor Wallinvirta, Arcada