Delta i studien

Under graviditet är det vanligt att man tänker kring sin förlossning och hur man på olika sätt kan förbereda sig inför den. Blivande föräldrapar har ofta tankar kring hur de kan stötta varandra inom paret både under graviditet, förlossning och tiden efteråt. Föräldrar har olika erfarenheter och behov, därav blir förberedelserna individuella. För att skapa trygga föräldrar behövs vård som möjliggör för föräldrar att tillsammans hitta metoder att stötta varandra, inom paret. Om föräldrapar erbjuds professionellt stöd som visar hur de genom mjuk massage kan stötta varandra, kan det fungera som en hjälp till självhjälp. Mjuk massage betyder beröring av huden på ett mjukt sätt med lätta strykningar med hela handflatan (SBU, 2007).

För att få kunskap om betydelsen av mjuk massage för föräldrar och om hur sådan massage kan erbjudas under graviditet, syftar föreliggande studie till att beskriva föräldrars erfarenheter av att tidigare fått mjuk massage samt föräldrars inställning till sådan massage. Studien kan bidra med ökad kunskap om hur professionellt stöd i form av mjuk massage bör erbjudas till föräldrar i framtiden. Du behöver inte ha erfarenhet av att ha fått mjuk massage för att delta i studien.

Forskningshuvudman för projektet är Högskolan Borås. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2022-07119-01.

Hur går studien till?

Om du samtycker till att delta kommer du att få uppge dina kontaktuppgifter till doktorand Amanda Claesson Karhunen som därefter kontaktar dig för att ge ytterligare information om studien.

Du kommer att få välja tid och plats för intervju. Du kan välja att delta i intervju i ett direkt möte, via telefon eller digital länk. Innan intervjun kommer du ges möjlighet att ställa ytterligare frågor om studien. Ett skriftligt samtycke att delta i studien kommer att inhämtas.  

Du deltar enskilt i intervjun som genomförs av doktorand Amanda Claesson Karhunen och beräknas ta cirka 30–60 minuter. Intervjufrågorna kommer att handla om din erfarenhet av och inställning till mjuk massage. Intervjun kommer att ljudinspelas.

Vad finns det för risker med att delta i projektet?

Oavsett om du väljer att delta i studien eller inte, kommer du att få samma vård. Eventuellt kan du uppleva känslomässiga effekter i samband med att du svarar på intervjufrågorna, vår förhoppning är att denna effekt till största del ska vara positiv. Du ges möjlighet att reflektera kring de ämnen och frågeställningar som intervjun berör. Du kan när som helst avbryta intervjun och ditt deltagande men även välja att avstå från att svara på ställda frågor utan att ange skäl. Inom befintlig mödra- och barnhälsovård finns det möjlighet till vidare samtalsstöd om du har behov av det. Doktoranden kan förmedla denna kontakt.

Vad händer med mina uppgifter?

Insamlat datamaterial och personuppgifter kommer att lagras i enlighet med personuppgiftsansvarigs (Högskolan i Borås) regler och hanteras så att inga obehöriga har tillgång till det. Behandlingen sker med stöd av artikel 6.1e i dataskyddsförordningen (allmänt intresse). Datamaterialet kommer att analyseras med kvalitativ metod, vilket är vanligt vid vårdforskning, och redovisas så att ingen enskild person kan identifieras.

Materialet kommer att ligga till grund för en avhandling, vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer samt muntliga presentationer vid exempelvis konferenser både i Sverige och internationellt. Detta för att den kunskap som forskningen ger ska komma samhället till nytta.

Efter att projektet avslutats kommer materialet att bevaras inlåst i Högskolan i Borås arkiv, skyddat från obehörig åtkomst. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen.

Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta forskningsledare Amanda Claesson Karhunen alternativt högskolans dataskyddsombud. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Om du har frågor kring personuppgifter, kontakta dataskyddsombud via e-post: dataskydd@hb.se

Hur får jag reda på studiens resultat?

Om du vill ta del av studiens resultat är du välkommen att kontakta forskningsledare . 

Kontakt

Ansvarig för studiens genomförande är Amanda Claesson Karhunen (doktorand, barnmorska och sjuksköterska), under överinseende av handledare. Huvudhandledare är docent och barnmorska Caroline Bäckström.

Om du har frågor som rör studien är du välkommen att kontakta oss. Tveka inte att ställa frågor om något är oklart.

Amanda Claesson Karhunen (forskningsledare), Doktorand

Caroline Bäckström (huvudhandledare), Docent