Föräldrars erfarenheter av och inställning till mjuk massage

En kvalitativ intervjustudie

Föräldrars erfarenheter av och inställning till mjuk massage

Mjuk massage betyder beröring av huden på ett mjukt sätt med lätta strykningar med hela handflatan (SBU, 2007). För ökad kunskap om hur professionellt stöd i form av mjuk massage bör erbjudas till föräldrar i framtiden.

Bakgrund

Mjuk massage innebär beröring av huden på ett mjukt sätt med lätta strykningar med hela handflatan (SBU, 2007), exempelvis, hand, fot eller ryggsida för gravida kvinnor. Mjuk massage under graviditet är studerat sedan tidigare, och har då bland annat visat att regelbunden massage minskar oro under graviditet (Field et al., 2012). Smith et al (2018) har i en Cochrane review redovisat att massage minskar smärta under förlossningen, förkortar förlossningens längd samt ökar den födandes känsla av kontroll och känslomässiga upplevelse av födandet. Detta är effekter som är positiva både för den födande, familjen, vården samt samhället i stort. Smith et al (2018) framlägger ett behov av ytterligare forskning om massage vilket är en manuell smärtlindringsmetod att tillämpa under förlossning (a.a.).

I en rapport från Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) uttrycks ett nationellt behov eftersom en vetenskaplig kunskapslucka har identifierats kring smärtlindrande metoder, så som massage, för att minska risken för förlossningsskada (SBU, 2020/65 1).  Professionellt stöd i form av mjuk massage under graviditet är ett relativt outforskat område (Smith et al 2018) och blivande förstagångsföräldrar efterfrågar mer stöd kring hur de kan använda massage i sin förberedelse inför förlossning (Bäckström et al 2016; Bäckström et al 2017).

Det finns forskning om mjuk massage specificerat för prematurfödda (Vickers et al, 2004) samt inom intensivvård (Henricsson, 2008). Mjuk massage har studerats under förlossningens första fas, latensfasen, samt vid aktiv förlossningsfas men inte i relation till föräldrars känsla av sammanhang (KASAM) (Smith et al 2018; Andrén et al, 2005). KASAM är påvisat relaterat till att prediktera hälsa, framför allt mental hälsa (Eriksson & Lindström, 2006). KASAM utgår från Salutogenes och det salutogena perspektivet kan vara ett värdefullt alternativ till det biomedicinska förhållningssättet inom graviditets- och förlossningsvård, eftersom salutogenes fokuserar på att belysa faktorer som främjar hälsa mer än faktorer som är orsak till sjukdom (Antonovsky, 1979; 1991). Barnmorskan skall stärka patienters förmåga till hälsofrämjande åtgärder och egenvård genom att tillgodose behov av kunskap och information (Kompetensbeskrivningen, 2018). Om barnmorskan vårdar föräldrar genom att stötta och stärka dem i att använda mjuk massage under graviditet och förlossning kan sådan massage fungera som en hjälp till självhjälp för föräldrarna. För att öka kunskap om hur barnmorskan kan inkludera mjuk massage i det professionella stödet under graviditet och förlossning, behövs mer forskning med fokus på föräldrars erfarenheter av och inställning till sådan massage.

Metod

Studien kommer att bestå av kvalitativ metod. Datainsamling kommer att ske med 30 föräldrar, i semistrukturerade intervjuer. Dataanalys kommer att ske genom innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007).

Förväntat resultat/betydelse

Denna studie ses som grundforskning för framtida studier inom mjuk massage och föräldrars erfarenheter av sådan. Smith el al (2018) har via sina forskningsresultat kunnat identifiera att mjuk massage ökar den födandes känsla av kontroll och känslomässiga upplevelse av födandet. Psykiskt och fysiskt välbefinnande stärker föräldrars förmåga att vara trygga föräldrar och knyta an till barnet, därmed är denna studie ämnad både för föräldrarna och barnets bästa, vilket är i linje med Barnkonventionen (2018).

Delta i intervjustudie

Är Du blivande eller ny förälder och vill berätta om Dina erfarenheter av eller inställning till mjuk massage?

Syftet med denna intervjustudie är att beskriva föräldrars erfarenheter av att tidigare fått mjuk massage samt föräldrars inställning till sådan massage. Du behöver inte ha erfarenhet av att ha fått mjuk massage för att delta i studien.

Mjuk massage betyder beröring av huden på ett mjukt sätt med lätta strykningar med hela handflatan (SBU, 2007). Studien kan bidra till ökad kunskap om hur professionellt stöd i form av mjuk massage bör erbjudas till föräldrar i framtiden.

Deltagande i studien är frivilligt och innebär att delta i enskild intervju som beräknas ta mellan 45–60 minuter. Du väljer plats för intervjun (intervjun kan ske på distans). Är Du intresserad av att delta i studien? Kontakta forskningsledare för att anmäla intresse och/eller ställa frågor om projektet och studien: amanda.claesson_karhunen@hb.se

Referenser

 • Antonovsky, A. (1991). Hälsan mysterium. Stockholm: Natur & Kultur. 
 • Bäckström C, Mårtensson, L.B., Golsäter, M. & Thorstensson, S. (2016). ’It’s like a puzzle’: Pregnant women’s perceptions of professional support in midwifery care. Women and Birth, 29:e110-118. 
 • Bäckström C, Thorstensson S, Mårtensson L.B, Grimming R, Nyblin Y, Golsäter M. (2017). ‘To be able to support her, I must feel calm and safe’: Pregnant Women’s partners’ perceptions of professional support during pregnancy. BMC Pregnancy and Childbirth, 17:1-11. 
 • Elo, S., & Kyngäs, H. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing 62(1), 107-115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x 
 • Eriksson, M., & Lindström, B. (2006). Antonovsky’s sense of coherence scale and the relation with health: A systematic review. Journal of Epidemiology & Community Health, 60, 376–381. 
 • Field,T., Diego, M. Hernandez-Reif, L., Medina, J. & Delgado. A. Hernandez. (2012). “Yoga and massage therapy reduce prenatal depression and prematurity,” Journal of Bodywork and Movement Therapies, vol. 16, no. 2, pp. 204–209, 2012. 
 • Henricson, M. (2008) Tactile touch in intensive care: Nurses’ preparation, patients’ experiences and the effect on stress parameters. Digital version: http://hdl.handle.net/2320/1814 
 • Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. (2018). – Svenska Barnmorskeförbundet Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, (ver 1.0 
 • 2018).Kompetensbeskrivning-for-legitimerad-barnmorska.pdf (storage.googleapis.com) 
 • SBU, 2007, Mjuk massage vid demenssjukdom, Alerts bedömning (sbu.se) 
 • SBU, 2020:651; Smärtlindrande åtgärder för prevention av fysiska skador hos kvinnan vid vaginal förlossning (sbu.se)
 • Smith,C.A., Levett, K.M, Collins, C.T., Dahlen, H.G., Ee.C.C., & Suganuma, M. (2018) Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour (Review) Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: CD009290. DOI: 
 • 10.1002/14651858.CD009290.pub3. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009290.pub3 
 • Vickers, A., Ohlsson, A., Lacy, J., & Horsley A (2004) Massage for promoting growth and development of preterm and/or low birth-weight infants (Review) Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 2. Art. No.: CD000390. DOI: 10.1002/14651858.CD000390.pub2.

Länk till Föräldrars erfarenheter av och inställning till mjuk massage

Blockbehållare formulär