Forskningen granskad: Användningen av prestationsindikatorer för att mäta akademisk forskning, praktiker och effekter

Forskningen granskad: Användningen av prestationsindikatorer för att mäta akademisk forskning, praktiker och effekter

Med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder kartläggs "utvärderings- och belöningslandskapet" och förändringar i forskares publikationsbeteenden analyseras, för att på så sätt utforska hur granskningssamhället påverkar både den intellektuella och sociala organisationen av vetenskaplig forskning. Mötet mellan en "mätandets kultur" och förhärskande akademiska normer är ett framträdande tema i undersökningen. Analysen tar sin utgångspunkt i teorier om vetenskapens utveckling och organisation i det senmoderna samhället. Förändringar i synen på vetenskapens och forskarens roll samt en ökad kommersialisering av forskningen är också viktiga för att förstå denna utveckling.

Projektets fokus på mätandets materialitet och praktik skiljer det från andra beskrivningar av hur forskningen styrs. Genom att sammanfläta den praktiska, den institutionella och den politiska nivån så erbjuder projektet ett unikt perspektiv på framväxten av en mätandets kultur inom akademin. Med en utgångspunkt i teorier om ett utvärderings- och risksamhälle samt i en förståelse av disciplinära skillnader så syftar analysen att gå bortom enskilda system för utvärdering för att istället förankra diskussionen i en bredare kontext av samhälleliga förändringar.