Björn Hammarfelt

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4715

E-post: bjorn.hammarfelt@hb.se

Signatur: BJHA

Min forskning kan placeras i gränslandet mellan informationsvetenskap och vetenskapssociologi med ett specifikt fokus på organisation och kommunikation av kunskap. Bibliometri – kvantitativa studier av publikationer och deras egenskaper – var ämnet för min avhandling men mina forskningsintressen inkluderar också vetenskaplig kommunikation, forskningens organisering samt utvärdering av akademisk forskning.

Vetenskaplig kommunikation och forskningspraktiker

Förändringar i hur vetenskapliga rön kommuniceras – övergången från tryck till digital publicering, etablerandet av nya kommunikationskanaler samt ökade krav på öppen tillgång till forskningsresultat (open access) – är av stort intresse för min forskning. Mer specifikt intresserar jag mig för hur denna utveckling påverkar forskningspraktiker i specifika discipliner.

Forskningens organisation

Hur organisationen av forskningsfält påverkar kommunikationsmönster och forskningspraktiker är något som jag uppmärksammar i min forskning.  Mina tidigare studier inom detta område har främst fokuserat på publikationspraktiker och citeringsmönster inom humaniora men under senare tid har jag också börjat intressera mig för hur nya alternativa mått (altmetrics) kan appliceras inom olika discipliner.

Styrning och utvärdering av forskning

Ett ökat fokus på utvärdering av offentlig verksamhet har givit upphov till beskrivningar av ett ‘utvärderingsmonster’ eller ett ‘utvärderingssamhälle’. Kraven på ständiga utvärderingar inkluderar också den akademiska sfären och här har bibliometriska mått kommit att spela en viktig roll. Dessa, ofta ifrågasatta, mätmetoder används i bedömningen av enskilda forskare, i fördelandet av forskningsmedel och i ranking av universitet. Mitt postdok-projekt Measuring science: The use of metrics in assessing impact, innovation and excellence in modern academia studerar hur användandet av bibliometriska mått påverkar vetenskapen och forskarna. Projektet  som löper från 2014 till 2018 är finansierat av VR och delvis förlagt vid Centre for Science and Technology Studies, CWTS, Leidens Universitet. Från och med 2015 utforskar jag också dessa frågor inom det RJ-finansierade projektet: "Forskningen granskad: Användningen av prestationsindikatorer för att mäta akademisk forskning, praktiker och effekter", som bedrivs i samarbete med Fredrik Åström vid Lunds Universitet. I den svenska kontexten studerar jag frågan om bibliometrins roll för forskningen inom ramen för projektet: “Bibliometrins institutionalisering vid svenska forskningsbibliotek" (Svea Bredals fond, 2014).

2018-2022 är jag involverad i ERC projektet, Patent as Scientific Information 1895-2010 (PASSIM). Här utforskare jag patents roll som vetenskapligt dokument utifrån forskningspolitiska och informationshistoriska perspektiv.

En fullständig lista över mina publikationer finner du via Google Scholar och mer populärvetenskapliga reflektioner återfinns på bloggen bibliometri.net

Uppdrag

Sedan våren 2023 är jag områdesföreträdare för forskningsområdet Biblioteks- och informationsvetenskap. Jag är även ledamot i FoU-nämnden vid Högskolan i Borås, och del av redaktionsrådet för tidskriften Research Evaluation (Oxford Univ. press).

  • Marco Schirone, Chalmers/Borås
  • Jonatan Nästesjö, Lunds Universitet)
  • Carin Graminius, Lunds Universitet (bihandledare)

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper