Förstelärare i matematik en studie av effekter på undervisning och utveckling av matematikundervisning

Förstelärare i matematik en studie av effekter på undervisning och utveckling av matematikundervisning

Projektet tar sitt avstamp i det av regeringen inrättade karriärtjänstesystemet för lärare och avgränsas till studier av uppdraget som förstelärare i matematik. Detta motiveras av att matematikämnet lyfts fram som särskilt problematiskt i relation till svenska skolelevers sjunkande prestationer i internationella mätningar.

Projekt syftar till att kartlägga och jämföra hur olika kommuner och skolor format och implementerat uppdraget som förstelärare i matematik samt att analysera vilka effekter detta får på hur matematikundervisningen organiseras och genomförs.

Målsättningen är att bidra med kunskap om vilken betydelse uppdraget som förstelärare i matematik har samt om och i så fall hur detta uppdrag förhåller sig till och möter den problematik som är relaterad till svenska grundskoleelevers matematikkunskaper.

Studien baseras på två enkätstudier där en enkät kommer att riktas till samtliga av landets förstelärare i matematik och en till deras rektorer. Studien kommer att genomföras under 2016 och 2017.