Framtidens E-tjänster (FRAME)

Framtidens E-tjänster (FRAME)

Detta görs genom att undersöka följande frågeställningar:

  • Hur bör effektiv förvaltning av e-tjänster bedrivas?
  • Hur bör ett verktyg utformas för att underlätta förbättringsarbete kring e-tjänster?
  • Hur kan organisationer visualisera och följa upp effekterna av effektiv förvaltning av e-tjänster, inklusive såväl process som mätvärden?

Arbetet i FRAME bedrivs med tanke på att åstadkomma följande bidrag:

  • En konceptkarta som definierar och positionerar begreppet ”E-service maintenance” gentemot relaterade begrepp. Bidraget är främst teoretiskt.
  • Ett IT-verktyg för förbättringsarbete kring e- och IT-tjänster baserat på befintliga erkända ramverk. Bidraget är främst praktiskt.
  • Ett persona repository som kan användas i utvecklings- och förvaltningsprocessen av e-tjänster i offentlig förvaltning. Bidraget är både teoretiskt och praktiskt.
  • En jämförelsestudie inom användarcentrerad utvärdering. Bidraget är både teoretiskt och praktiskt.
  • Publicering av ett antal vetenskapliga artiklar utifrån teori och genomförda studier. Bidragen är främst teoretiska.

FRAME ingår i temat Informations- och kommunikationsteknik som ingår i det strategiska forskningssamarbetet med Skövde. FRAMEs fokus ligger mycket väl i linje med temat Informations och kommunikationsteknik (TIKT), då det behandlar hur e-tjänster kan förnyas, utvecklas, utvärderas och användas för hållbarhet och långsiktighet.

Projektdeltagare vid Högskolan i Skövde är: Eva Söderström (projektledare), Jesper Holgersson och Beatrice Alenljung.

FRAME har samarbete med ett större antal företag och offentliga myndigheter i utveckling och användning av resultaten. Exempel är: Volvo Cars, Sogeti, Karlstads kommun och Evry.