Hållbar vårdutveckling

Hållbar vårdutveckling

En hållbar vårdutveckling innebär att en förnyande, lärande och kritisk vårdkultur byggs upp, där evidensbaserad vård införlivas i verksamheten och inte stannar vid enskilda utvecklingsprojekt. I detta aktionsforskningsprojekt samarbetar forskningsteamet med två vårdavdelningar i Västra Götalandsregionen. 

Tidigare forskning har visat att det finns en rad hinder för implementering av evidensbaserad vård i klinisk praxis. Hindren som identifierats är bl.a. relaterade till organisationen (personalbrist, tidsbrist, dålig tillgång till datorer) och till kunskapsbrist hos vårdpersonalen avseende hur man söker och förankrar kunskap så att det blir en hållbar process. Det finns också forskning som visar på framgångsfaktorer avseende att finna hållbara lösningar för kunskapsutveckling, dessa är exempelvis ett tydligt ledarskap som uppmärksammar dessa frågor, samt utbildning och stöd till personalen... -->Se webbplats.