Margaretha Ekebergh

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

E-post: margaretha.ekebergh@hb.se

Rumsnummer: E746

Signatur: MKE

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Vårdvetenskapens didaktik.

Min forskning har fokus på lärande och reflexion i vårdutbildningar och vårdpraxis. Inom ramen för interventionsstudier utvecklas lärandestrategier som kan optimera studenters och vårdares lärandeprocesser så att de på ett medvetet sätt kan utöva ett vårdande som lindra patienters lidande och skapar förutsättningar för välbefinnande. Forskningen har en livsvärldsteoretisk grund och centralt är studier av reflexionens roll i lärandeprocessen för sammanflätning av teori och vårdpraxis med den lärandes livsvärld. Min forskning omfattar även hur patienters och närståendes lärande kan stödjas. Det handlar då om att utveckla kunskaper om lärandestrategier som kan stärka patienters egen förmåga till hälsa och välbefinnande. Här finns innovativa idéer för att stärka människors egen kraft att våga lära känna och möta sina existentiella frågor. En framtida interventionsstudie kommer att studera hur vårdande och lärande samtal på livsvärldsteorietisk grund kan stödja och stärka individens egen förmåga till växt och utveckling, eller med andra ord stärka livskraften. Min forskning har genererat en livsvärldsdidaktik och en teori om lärande grundad i livsvärldsfilosofi och vårdvetenskap; ”Lärande möten i vårdande kontexter ”som har tre huvudbegrepp: livsvärld, berättelse, reflexion. Denna teori om det lärande mötet och livsvärldsdidaktik har bl. a legat till grund för en modell för reflexionsseminarier, som tillämpas i sjuksköterskeprogrammet och i utbildning till specialistsjuksköterska. Forskningen har, förutom att den rapporterats i vetenskapliga publikationer, även generat läroböcker för vårdutbildningar.

Min forskning kräver en stringent vetenskaplig medvetenhet och särskilda metoder som förmår att bejaka livsvärldens mångfald samt innebörder och som kan studera lärande och reflexion som kontinuerliga processer i vårdpraxis. Här prövas metoder på bred basis, såsom gruppintervjuer, individuella intervjuer, observationer, ljudupptagning av handledningssessioner, skrivna berättelser, enkäter.

Mitt forskningsområde har etablerade former för samverkan med vårdverksamheterna. Genom denna samverkan har forskningen bl.a. resulterat i utbildningsvårdavdelningar (UVA) inom olika vårdspecialiteter.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap – reflexionens betydelse för lärandet (2001), Vasa: Institutionen för Vårdvetenskap, Åbo Akademi.

Externa publikationer

Läromedel

Ekebergh, M. (2018). Att lära sig vårda med hjälp av reflexion och handledning. Lund: Studentlitteratur

Berglund, M. & Ekebergh, M. (red) (2019). Reflektion i Lärande och Vård – en utmaning för sjuksköterskan. Lund: Studentlitteratur.

Senaste publikationer

Utvalda publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper