Investigating Cultural Sustainability

Investigating Cultural Sustainability

Inom de generella ramarna för hållbarhet förblir den teoretiska och begreppsmässiga förståelsen av kultur vag. Dessutom är kulturens roll svag i politiska ramverk om hållbar utveckling. Därför är målet för det här COST Action-projektet att öka förståelsen för kultur, och att bestämma dess roll, inom hållbar utveckling baserad på tvärvetenskapliga discipliner.

Arbetet kommer att genomföras genom att:

1) undersöka och mobilisera konceptet kultur i kontexten hållbar utveckling genom tvärvetenskapliga metoder och analyser

2) undersöka bästa sättet att föra in kultur i policys och praktiska områden

3) utveckla medel och indikatorer för att fastställa effekten av kultur på hållbar utveckling

Resultaten kommer att delas med forskarkollegiet, policyskapare, administrativ personal och personer som arbetar med hållbarhet och kultur från EU till lokal nivå.