Arbetspaket 2: Prehospitala beslutsstöd för akut sjukdom, trauma och stroke

För patienter som bedöms som misstänkt stroke i ambulanssjukvård kommer vi att testa MD-100, strokefinder som är ett CE-märkt och AI-baserat instrument för diagnos av stroke. Vi kommer undersöka hur detta beslutstöd kan användas och anpassas i relation till nuvarande arbets- och vårdprocesser i ambulanssjukvård. För trauma har vi tillgång till unika data i Sverige och Norge och kan analysera vårdförloppet från skadeplats och till utskrivning från sjukhus.

Ambitionen är att använda denna data för att utveckla beslutsstöd för ambulanspersonal som kan förbättra vårdprocesser för patienter som drabbats av allvarliga skador. Vi har också tillgång på data från uppdrag med läkarbil, bemannad med läkare med akutmedicinsk kompetens, som rycker ut vid akut sjukdom eller skada i kommunen. Detta är ett relativt nytt initiativ i Norge. Preliminär data indikerar att flera av patienterna blir behandlade på plats, och man sparar därför både transport och sjukhusinläggning. Detta ska vi utforska vidare i projektet.

Mål med projektet

Vi vill stärka samarbete över gränsen mellan företag, akademi och sjukvårdsverksamheter och skapa strukturer för nyttiggörande av projektresultat. I tillägg ska vi utveckla och implementera AI-baserade beslutsstöd för ambulanspersonal som leder till effektivare vårdprocesser för patienter.

Projektledare

Glenn Larsson, Högskolan i Borås och PICTA (Prehospital Innovationsarena)
E-post: glenn.larsson@lindholmen.se

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Høgskolen i Østfold
E-post: ann.c.leonardsen@hiof.no

Samarbetspartners

PICTA (Prehospital Innovationsarena), Medfield Diagnostics, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Høgskolen i Østfold och Sykehuset Østfold.