Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik

Metodutveckling av hållbarhetskurs i byggteknik

Hösten 2014 startas en magisterutbildning med huvudområdet byggteknik och inriktning hållbart samhällsbyggande på Högskolan i Borås. Metodutveckling av kurser i utbildningen ingår som en del i Vinnovas Innovationsplattform Norrby och är i linje med tillkomsten av en hållbar stadsdel i Borås. Samtidigt planeras första kursen i magisterutbildningen, Hållbart samhällsbyggande att bli en högskolegemensam kurs som ett led i högskolans satsning på hållbar utveckling.

Kursen kännetecknas av flervetenskaplighet och medverkande lärare ska representera olika discipliner. Avsikten är att möjliggöra för studenternas måluppfyllelse av tvärsektoriell och flervetenskapliga perspektiv, t ex genom medverkan av experter från samhällsbyggandets olika ämnesområden samt från högskolans olika discipliner. Innovationsplattform Norrby utgör en unik möjlighet att hitta och engagera experter från partnerna Borås Stad, Borås Energi och Miljö och SP i metodutveckling/genomförande av denna hållbarhetskurs.

En del av kursens metodutveckling handlar om ett mångvetenskapligt samarbete mellan högskolans institutioner. Representanter för ämnen som byggteknik, ekonomi och sociologi ska ingå i utbildningen för att säkra studenternas kunnande i komplexa hållbarhetsfrågor ur ett mångvetenskapligt perspektiv samt i den metodik som råder i olika vetenskapsfält. 

Förväntade resultat för projektet:

  • identifiera aktörer/framtida arbetsgivare i samhällsbyggnadssektorn som "brukare" av studenter som läser magisterutbildningen hållbart samhällsbyggande; fånga dessa aktörers behov på kunskap i hållbarhetsfrågor
  • bygga upp ett nätverk av intresserade lärare på HB för att bereda en högskolegemensam kurs i hållbar samhällsbyggande
  • lägga fram kursplan/kurs-PM för en hållbarhetskurs

Mer info om metodutvecklingen av Hållbart samhällsbyggande (pdf-dokument)