Mötesplats Norrby II

Mötesplats Norrby II

Det finns erfarenheter i regionen av skilda former av mötesplatser i kommunal regi som syftar till att möjliggöra upplevelsen av social delaktighet för personer boende i områden som allmänt betraktats i termer av utanförskap. Viss forskning tyder på att människor i dessa områden upplever en stark inre identitet i området, det vill säga de trivs och upplever samhörighet, men det finns samtidigt en svag yttre identitet i betydelsen att människor i stadens övriga delar främst ser problemen i området. Ett sådant område, som ligger utanför storstadsregionerna men ändå har prägel av s.k. miljonprogramsområde, är Norrby i Borås. I Norrby-området har genomförts flera insatser i syfte att främja socialt och kulturellt deltagande. Ett forum för att skapa mötesplatser mellan människor är medborgarkontoret Norrby.

Övergripande frågor i projektet:

  • Vilka typer av insatser görs vid nämnda typ av mötesplats? Hur nyttjas de av de boende i området?
  • I vilka avseende upplevs de ha betydelse för människor inom boendeområdet – enligt personal och boende?
  • Hur främjar dessa mötesplatser den interkulturella dialogen mellan majoritets- och minoritetsbefolkning i staden?
  • I vilken form finns nära kopplingar och samverkan med civilsamhället?
  • Vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter är knuta till verksamheten?

Studien genomförs med stöd av VGR:s forskningsråd för interkulturell dialog - se vidare www.fid.nu (extern länk)