Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm

Vårdgivare skall enligt Socialstyrelsen verka för allas sociala trygghet och aktiva deltagande i samhällslivet. Oavsett ålder eller funktionsnedsättning skall man kunna bo självständigt, leva tryggt och ha meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och Posifon AB skall med anslag från Alzheimerfonden och regeringsuppdraget Teknik för äldre på Hjälpmedelsinstitut kartlägga nyttoeffekterna med mobila trygghetslarm. Till skillnad från traditionella trygghetslarm i hemmen kan mobila larm användas överallt, t.ex. på promenader och utflykter.

Vad projektet vill belysa

I projektet gjordes en vetenskaplig analys av nyttoeffekterna och en bedömning av etiska aspekter vid användningen av mobila trygghetslarm med avseende på personer med demens, anhöriga och samhälle.
- Påverkas aktivitetsnivån bland personerna med demenssjukdom?
- Ökar självständigheten?
- Upplevs larmen som integritetskränkande?

- Påverkas möjligheten till egna aktiviteter bland anhöriga?
- Minskar oron för den närstående?

- Minskar behovet av hemtjänststöd?
- Påverkas behovet av särskilt boende?
- Innebär larmhantering en belastning eller är det snarare ett stöd i omsorgsverksamheten?

- Minskar samhällskostnaderna för eftersökning av saknade?

För att besvara frågorna kommer även en kostnadsnyttoanalys göras som belyser de ekonomiska effekterna av användandet, ur ett samhällsperspektiv.

Studiens genomförande

Två grupper av användare med demensdiagnos och ordinärt boende erbjuds använda mobila trygghetslarm i minst sex månader.

- En grupp som har anhöriga som stöd och där anhöriga hanterar larm och hjälp till den behövande.
- En grupp med kommunalt stöd och där kommunens larm/hemtjänst hanterar larm i samverkan med anhöriga.

Genom enkäter före, under och efter testperioden och analys av användningsdata i trygghetssystemet erhålls en bild av hur larmen används under projekttiden.
Forskarna har sammanställt resultaten i en rapport som är offentligt tillgänglig. 

Läs rapporten Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga