Omvandla avloppsreningsverk till hållbara bioraffinaderier genom att utveckla en fettsyreplattform

Omvandla avloppsreningsverk till hållbara bioraffinaderier genom att utveckla en fettsyreplattform

Världens avloppsreningsverk producerar en stor mängd slam som normalt röts utan syre (AD) för att framställa biogas och samtidigt minska slamvolymen. Matavfall är också en utmaning i världen, där deponering, kompostering och AD är dagens behandlingar. Förutom att biogasproduktionen har ekonomiska utmaningar behöver sådana verk dessutom köpa och tillsätta extern kolkälla så som etanol eller metanol i denitrifikationsprocessen för att ta bort kväve och fosfor från avloppsvatten. Flyktiga fettsyror (VFA) är mellanprodukter under ADprocessen.

Projektet handlar om att konceptvalidera om det med hjälp av membranbioreaktorer går att producera och extrahera VFA av slam och matavfall som sedan används som kolkälla för denitrifieringsprocessen och därigenom främjar cirkulär ekonomi för avloppsreningsverk.

Arbetet består av experimentella försök i laboratorieskala och tekniskt/ekonomisk utvärdering av membranbioreaktorer. VFA framställs av slammet och/eller i en blandning med matavfall genom rötning, där metanbildning hämmas och VFA extraheras via membraner.

Projektet resulterar i ett för avloppsreningsverk väldefinierat koncept för en bioteknikbaserad cirkulär ekonomi som kan utökas till såväl alla reningsverk i Sverige (som är mer än 400 enheter) som internationellt. Dessutom möjliggör framgångsrik produktion och utvinning av VFA möjligheten att vidarebehandla det till andra produkter såsom bioplast eller butanol och använda slammet som substrat i ett bioraffinaderi.