PicPecc - Pictorial support in Person-centred Care for Children

PicPecc - Pictorial support in Person-centred Care for Children

Syftet med projektet är att belysa hur dyaden barn-föräldrar kommer till tals vid barns symptomhantering genom samskapande beslut med vårdpersonalen.