Katarina Karlsson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4761

E-post: katarina.karlsson@hb.se

Rumsnummer: D710

Signatur: KRK

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Barn- och procedurrelaterade åtgärder.

December 2015 disputerade jag med avhandlingen ”Jag är rädd, jag vill till mamma” Yngre barns, föräldrars och sjuksköterskors levda erfarenheter av nålprocedurer i vården, inom omvårdnad vid Jönköpings universitet. Min avhandling syftar till att skapa kunskap om vad det innebär för yngre barn att genomgå nålrelaterade medicinska procedurer. Dessutom vad vårdande stöd i samband med dessa procedurer innebär utifrån barns, föräldrars och sjuksköterskors perspektiv.

Nålrelaterade medicinska procedurer är undersökningar som barn behöver vara med om i vården för att motverka sjukdom, för att ta reda på varför barnet är sjukt och för att ge barnet behandling. Dessa åtgärder innebär att barn behöver vara med om nålstick.  

Med hjälp av deltagande observationer och livsvärldsintervjuer, som har dokumenterats genom video-observationer, fältanteckningar och ljudinspelningar, har datainsamlingen genomförts med yngre barn (3-7 år), deras föräldrar och sjuksköterskor. Barnen har berättat om konsekvenser som de har upplevt av nålprocedurer och om att få stöd vid dessa åtgärder. Föräldrar och sjuksköterskor har berättat om sina erfarenheter av att ge stöd till barnen.

Avhandlingens resultat visar att en framträdande konsekvens för barn under nålprocedurer är upplevelse av rädsla. Hur föräldrar och sjuksköterskor svarar an mot detta har en avgörande betydelse för om barnets rädsla ökar eller minskar.

Genom min forskning om barn i vården har jag ett brett internationellt kontaktnät, bland annat i ett forskarnätverk som arbetar med att ta fram en gemensam internationell standard för barns rättigheter inom vården.

Rights Based Standards for Children Undergoing Tests, Treatments, Examinations and Interventions

Jag deltar även i ett projekt där forskare från Sverige och Sydafrika utvecklar ett digitalt stöd för att barn med cancer ska kunna initiera och kommunicera den egna upplevelsen av symptom.

PicPecc – Pictorial support in person-centred care for children

Uppdrag

  • Studierektor vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd
  • Ledamot i beredningsgruppen
  • Ingår i RGS
  • Styrelsemedlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) med ansvar för forskning och utvecklingsfrågor, vice ordförande 2017.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper