Processutveckling och Lean i sjukvården: Betydelsen av implementeringsprocesser för arbetsmiljö, effektivitet, patientsäkerhet och kvalitet

Processutveckling och Lean i sjukvården: Betydelsen av implementeringsprocesser för arbetsmiljö, effektivitet, patientsäkerhet och kvalitet

Det har under de senaste decennierna varit stort fokus på att öka effektiviteten och kvaliteten i svensk hälso- och sjukvård. Som ett led i verksamhetsutveckling har allt fler svenska sjukhus implementerat lean. Det finns tidigare få studier om hur dessa former för processutveckling kan påverkar medarbetares arbetsförhållanden, hälsa och engagemang. Tidigare studierna har visat att olika implementeringssätt kan påverka både personal och patienter: vad som görs, hur det görs, varför det görs. I detta projekt undersöks hur olika sätt att implementera lean i olika sjukhus och i olika avdelningar påverkar sjukhusanställdas arbetsförhållanden, hälsa, engagemang och prestation på kort och lång sikt. Projektet har följt hur 5 sjukhus arbetar med att implementera processutveckling. Tre av dessa har uttalat implementerat lean- Datainsamling har skett genom registerdata, medarbetar- och chefsenkäter, intervjuer, observationer och dokumentstudier.

Forskare vid andra lärosäten

Andrea Erikson, doktorand vid KTH
Anna Williamsson, doktorand vid KTH
Richard Holden, docent vid Vanderbuilt University, USA 
Marcus Strömgren 

Referenser (pdf)

Läs om projektet på samarbetspartnern KTH:s webbplats