PsYoungSupport

PsYoungSupport

Det övergripande syftet för forskningsprojektet PS Young Support är att utvärdera IKT-insatser (informations- och kommunikationstekno-logiska) i form av information och stöd till unga personer som har någon närstående som mår psykiskt dåligt.

Målet är att utveckla en interaktiv webbportal som innehåller information och länkar. Det ska även gå att kommunicera med andra personer via webbportalen. Kommunikationen ska kunna ske i såväl ”slutna rum” det vill säga endast för anslutna gruppmedlemmar som i ett större forum. Grupperna ska bestå av personer i liknande situation och ”handledare” med vårdprofessionella personer.

InnovationLab ansvarar för den webbtekniska delen av forskningsprojektet PS Young Support

Projektledare

Ingela Skärsäter, Barbro Krevers, Hannes Göbel (ansvarig för InnovationLabs utveckling)

Forskare/Medarbetare

Finansiärer

Samarbetspartner