Pyrolys - en metod att återvinna metaller och energi från elektronikavfall som idag deponeras

Pyrolys - en metod att återvinna metaller och energi från elektronikavfall som idag deponeras

Det krävs därför processer som klarar av denna avfallsström på ett så bra sätt som möjligt och genom att återvinna de ingående metallerna och utnyttja det organiska innehållet minimeras det ekologiska avtrycket. Inom projektet undersöks förutsättningarna och den nödvändiga forskningen för att kunna realisera och kommersialisera en termisk process baserad på pyrolys som ett första steg att nå detta. Detta följs sedan upp med hantering av de bildade produkterna där utvinning av metaller blir en av nyckelstegen tillsammans med uppgradering av pyrolysgas och olja.

Projektet bygger en samlad svensk expertis inom området med deltagare både från industri och akademi och syftar till en utveckling av teknologin samtidigt som ett forskningssamarbete initieras med Brasilien. Detta är nödvändigt för att kunna överföra kunskap mellan länderna och för att kunna identifiera eventuella hinder med implementeringen och export av teknologin.

Mål med projektet

  • Stärka avfallshanteringsområdet för att förhindra deponering
  • Identifiera hinder för implementering av teknologin
  • Initiera forskningssamarbeten