SjöBo 2.0

SjöBo 2.0

2013 började Borås Stad arbeta med sociala investeringar, ett angreppssätt för att motverka negativa ekonomiska och mänskligt händelseförlopp. Arbetssättet har förflyttat stadens sätt att tänka kring komplexa samhällsutmaningar. Då 17 av potten på 20miljoner var fördelade startades en dialog kring hur staden på bästa sätt kunde arbeta utifrån ett socialt investeringstänk.Resultatet blev att satsa på ett helt område med gemensamma krafter från olika samhällssektorer.

Stadsdelen Sjöbo i Borås (7000 invånare) har sjunkande siffror när det gäller bland annat förtida död,inkomst,sysselsättningsgrad, deltagande i föreningsliv och val. Samtidigt ökar brottslighet, våld och otrygghet. Mot denna bakgrund har en bred politisk enighet beslutat att kraftsamla för att vända den negativa trenden.

Satsningen handlar om att etablera ett nödvändigt och långsiktigt invånardrivet innovationslabb, SjöBo 2.0 som ska skapa en kreativ mötesplats i Sjöbo torg för att mobilisera lokala aktörer och invånare till att vända trenden och skapa sociala innovationer av förebyggande lösningar. Resultatet ska kan bidra till att utveckla stadsdelen och skapa uppsatta samhällseffekter.

Satsningen är unikt då det finns stark förankring i politiken och bland stadens förvaltningar. Projektet har en bred tvärvetenskaplig och -sektoriell mobilisering lokalt och i Borås Stad. Utan denna satsning och möjlighet som utlysningen medför hade aldrig alla dessa aktörer sammanstrålat och skapat förutsättningar för SjöBo 2.0. Det som också är unikt är satsningen på invånarfokus i SjöBo 2.0 och möjligheten för idébärare att få idéer förverkligade via innovationsmedel.