Skoldebatten i ett didaktiskt och sociologiskt perspektiv

Skoldebatten i ett didaktiskt och sociologiskt perspektiv

Postdoc-projektet Skoldebatten i ett didaktiskt och sociologiskt perspektiv syftar till att undersöka debatter som elever genomför i grundskolans högstadium. Ett delsyfte är att utveckla en teoretiskt förankrad begreppsapparat för debattdidaktiska studier. Bernsteins pedagogiska kodteori bidrar med teoretisk ram till undersökningen och med begreppsapparat för analys. Projektet är alltså placerat i en utbildningssociologisk tradition.

I urvalet ingår fyra högstadieskolor från Sjuhäradsbygden. Klassrum som representerar olika skolämnen besöks och elevernas debatter spelas in.

Slutsatserna handlar om vad som i skoldebattsammanhang kan fungera som möjliggörande respektive begränsande för elever i allmänhet och för elever från icke-akademiska hem i synnerhet. Projektet förväntas därutöver bidra till en förfining av Bernsteins teori i form av ny kunskap och nya analysredskap specifikt relevanta för debattdidaktisk forskning.