Anita Norlund

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4327 E-post: anita.norlund@hb.se Rumsnummer: B617 Signatur: ANO

Jag är professor i pedagogiskt arbete och har en doktorsexamen i svenskämnets didaktik. Mina forskningsområden hör hemma inom utbildningssociologi, inkludering och svenskämnets didaktik. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2007. Innan dess arbetade jag som gymnasielärare i svenska och engelska. För närvarande är jag verksam i flera samforskningsprojekt med kommuner som vill förändra sin praktik exempelvis ifråga om nyanlända elever. 

Mitt forskningsintresse konkretiseras i två spår, båda inom en utbildningssociologisk tradition. Det ena spåret rör svenskämnets didaktik och sådana språkliga aktiviteter som bör betraktas som särskilt betydelsefulla inom samhällsdeltagande och utbildning. Dit hör exempelvis kritisk läsning och argumentation. Det andra spåret rör pedagogiska diskurser så som de har presenterats av teoretikern Basil Bernstein.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Kritisk läsning av sakprosa - didaktiska perspektiv på läroböcker, lärare och nationella prov (2009), Göteborgs universitet.

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper